Αποσβέσεις

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των αποσβέσεων των παγίων. Καθορίστε την περίοδο και τον τύπο των αποσβέσεων. Από προεπιλογή για κάθε πάγιο προβάλλονται:

 ο κωδικός,
 η περιγραφή,
 ο λογαριασμός λογιστικής αποσβέσεων,
 τα στοιχεία αποσβέσεων (μέθοδος, συντελεστής, πρόσθετες)
 τα στοιχεία ένταξης (ημερομηνία, ποσότητα, αξία) και
 η αξία αποσβέσεων (απογραφής, τακτικές, πρόσθετες, μειώσεις, συνολικές).

Ο κωδικός του παγίου λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

.