Πωλήσεις

Γενικά

Σελίδα «1»

 • Διαδοχικές νέες εγγραφές: Καθορίστε αν θα επιτρέπονται ή όχι οι διαδοχικές νέες εγγραφές, αν δηλαδή μετά την καταχώρηση κάποιου παραστατικού η εφαρμογή θα προτείνει νέα καταχώρηση με την ίδια σειρά παραστατικού.
 • Πλήρες ιστορικό τιμών: Καθορίστε αν θα τηρείται ή όχι πλήρες ιστορικό τιμών των ειδών και των υπηρεσιών.
 • Εμφάνιση και γενικού ιστορικού τιμών: Καθορίστε αν θα εμφανίζεται η σελίδα «Γενικό» στην εργασία «Ιστορικό τιμών» των παραστατικών πώλησης.
 • Επιλογή από το ιστορικό τιμών: Καθορίστε αν η επιλογή από το ιστορικό τιμών θα αφορά τιμές και εκπτώσεις ή μόνο τιμές ή τίποτα. Η παράμετρος συνδέεται με την έμμεση εργασία «Πρόσφατες πωλήσεις» που υπάρχει στο [F3], στις γραμμές του παραστατικού. Αν ως τιμή του πεδίου οριστεί «Τίποτα», τότε γίνεται προσθήκη μόνο του είδους χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η τιμή και οι εκπτώσεις.
 • Επιλογή τιμής από λίστα των τιμών του είδους: Καθορίστε αν θα γίνεται ή όχι επιλογή της τιμής του είδους ή της υπηρεσίας από την σχετική λίστα τιμών.
 • Εκπτώσεις τιμοκαταλόγων διαμορφώνουν τιμή: Ορίστε αν οι εκπτώσεις των τιμοκαταλόγων θα διαμορφώνουν ή όχι τη τιμή των ειδών και των υπηρεσιών.
 • Έκπτωση πελάτη στις γραμμές των παραστατικών: Ορίστε αν θα εμφανίζεται ή όχι η έκπτωση του πελάτη στις γραμμές των παραστατικών και σε ποιο πεδίο των γραμμών.
 • Εφαρμογή εκπτώσεων πελάτη, πληρωμής και αποστολής: Επιλέξτε τον τρόπο εφαρμογής (αθροιστικά ή αποκλειστικά (δηλ. κάθε ποσοστό έκπτωσης ξεχωριστά)) των εκπτώσεων πελάτη, πληρωμής και αποστολής στα παραστατικά πώλησης.
 • Αρνητική έκπτωση επί του συνόλου των παρ/κών: Καθορίστε αν θα επιτρέπεται η αρνητική έκπτωση επί του συνόλου των παραστατικών.
 • Τιμή υπολογισμού της ονομαστικής αξίας: Επιλέξτε ποια τιμή (τιμή της κίνησης ή προτεινόμενη τιμή Χ/Λ) θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ονομαστικής αξίας.
 • Κόστος παροχής υπηρεσιών σε στατιστικό μικτό κέρδος: Καθορίστε αν το κόστος παροχής υπηρεσιών θα συμμετέχει στον υπολογισμό του στατιστικού μικτού κέρδους.
 • Πλήθος εγγραφών αναζήτησης αριθμού αυτοκινήτων: Καθορίστε το πλήθος των εγγραφών στις οποίες θα γίνεται αναζήτηση του αριθμού αυτοκινήτου των αποστολών.
 • Πλήθος χρήσεων αναζήτησης αριθμού αυτοκινήτων: Καθορίστε το πλήθος των χρήσεων στις οποίες θα γίνεται η αναζήτηση του αριθμού αυτοκινήτου των αποστολών.
 • Μόνο σχετικοί πελάτες στο πελάτη αποστολής: Καθορίστε αν στο πεδίο «Πελάτης αποστολής» θα προβάλλονται μόνο οι πελάτες που έχουν κοινό σχετικό πελάτη ή όχι.
 • Εξαίρεση παραγγελιών από τον browser: Καθορίστε αν στον browser των παραστατικών πώλησης θα εμφανίζονται ή όχι οι παραγγελίες ή αν θα εξαιρούνται μόνο οι εκτελεσμένες. Αν επιλέξετε να μην εμφανίζεται καμιά παραγγελία, τότε εξαιρούνται και τα παραστατικά με τύπο 90 , 91, και 93.

.

Σελίδα «2»

 • Μεταβολή παραστατικών υποβληθέντων στο Minagric: Καθορίστε αν θα επιτρέπεται ή όχι η μεταβολή των παραστατικών που αφορούν την πώλησης φυτοφαρμάκων μετά την υποβολή τους στο Minagric.

Λιανική

 • Επιτρεπόμενοι τύποι παραστατικών: Δηλώστε τους τύπους παραστατικών που θα χρησιμοποιούνται στην λιανική.
 • Έλεγχος ενεργειών σε νέες εγγραφές: Δηλώστε αν θα υπάρχει κάποιος έλεγχος (ακυρώσεις ή διαγραφές γραμμών) στις νέες εγγραφές.
 • Οι ενέργειες επιτρέπονται στους χρήστες: Καθορίστε τους χρήστες στους οποίους επιτρέπονται οι ενέργειες που συνδέονται με τις πωλήσεις.

 

Ημερολόγιο

 • Παραγγελίες: Καθορίστε ποιοι τύποι παραγγελιών θα εμφανίζονται στο ημερολόγιο πωλήσεων.
 • Κινήσεις παραγγελιών με διαφορετική παράδοση: Ορίστε αν στο ημερολόγιο πωλήσεων θα εμφανίζονται ή όχι οι παραγγελίες με ημερομηνία παράδοσης διαφορετική από την ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού.
 • Πεδία εμφάνισης: Ορίστε ποια στοιχεία των παραγγελιών θα εμφανίζονται στο ημερολόγιο πωλήσεων.
 • Χρώμα: Ορίστε το χρώμα με το οποίο θα εμφανίζονται στο ημερολόγιο πωλήσεων οι ανεκτέλεστες παραγγελίες.
 • Χρώμα εκτελεσμένων: Ορίστε το χρώμα με το οποίο θα εμφανίζονται στο ημερολόγιο πωλήσεων οι εκτελεσμένες παραγγελίες.
 • Υπενθυμίσεις: Καθορίστε αν θα υπάρχουν υπενθυμίσεις ή όχι για τις κινήσεις παραγγελιών.
 • Ημέρες ελέγχου: Αν έχετε ορίσει να υπάρχουν υπενθυμίσεις για τις κινήσεις παραγγελιών δηλώστε κάθε πόσες μέρες θα γίνεται ο σχετικός έλεγχος.

 

Σελίδα «Διαχείριση πόντων»

 • Υπολογισμός πόντων: Καθορίστε τον τρόπο (βάση ειδών ή βάση αξίας ή βάση ειδών και αξίας ) που θα υπολογίζονται οι πόντοι.

Όταν ο υπολογισμός είναι βάση ειδών λαμβάνονται υπόψη μόνο τα είδη που έχουν ενεργοποιημένη την αντίστοιχη επιλογή στα σταθερά στοιχεία τους και καθορισμένους τους πόντους ανά ποσότητα. Οι πόντοι υπολογίζονται ως εξής: ποσότητα είδους x πόντοι ανά ποσότητα.

Όταν ο υπολογισμός είναι βάση αξίας λαμβάνεται υπόψη η καθαρή αξία του παραστατικού. Αν έχει καθοριστεί ο υπολογισμός να γίνεται βάση συντελεστή οι πόντοι υπολογίζονται ως εξής: καθαρή αξία x συντελεστή παραμέτρων x συντελεστή πελάτη. Ενώ αν έχει καθοριστεί ο υπολογισμός να γίνεται βάση κλίμακας οι πόντοι προκύπτουν από την εφαρμογή της κλίμακας αξιών, όπως έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Πωλήσεις – Διαχείριση πόντων – Κλίμακα αξιών παραστατικών), x τον συντελεστή του πελάτη.

Όταν ο υπολογισμός γίνεται βάση ειδών και αξίας τότε εφαρμόζονται και οι δύο τρόποι υπολογισμού.

 • Τύπος υπολογισμού: Καθορίστε τον τύπο υπολογισμού των πόντων (βάση συντελεστή ή κλίμακας).
 • Συντελεστής: Ορίστε τον συντελεστή υπολογισμού, αν έχετε επιλέξει την τιμή «Βάση συντελεστή» στο προηγούμενο πεδίο.
 • Έλεγχος τρόπου πληρωμής: Ορίστε αν θα ελέγχεται ή όχι ο τρόπος πληρωμής του παραστατικού.
 • Τρόποι πληρωμής: Ορίστε ποιοι είναι οι επιτρεπόμενοι τρόποι πληρωμής σε περίπτωση που έχετε δηλώσει να γίνεται έλεγχος στον τρόπο πληρωμής.
 • Υπολογισμός πόντων σε πελάτη λιανικής: Καθορίστε αν ο υπολογισμός των πόντων θα αφορά ή όχι τα παραστατικά λιανικής.
 • Υπολογισμός εξαργύρωσης: Καθορίστε με ποιον τρόπο (βάση συντελεστή ή κλίμακας) θα γίνεται ο υπολογισμός εξαργύρωσης των πόντων.

Όταν ο υπολογισμός γίνεται βάση συντελεστή λαμβάνεται υπόψη το υπόλοιπο πόντων του πελάτη το οποίο πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή εξαργύρωσης και προκύπτει η αξία εξαργύρωσης των πόντων.

Όταν ο υπολογισμός γίνεται βάση κλίμακας λαμβάνεται υπόψη η κλίμακα εξαργύρωσης πόντων που έχει δημιουργηθεί στην εργασία (Πίνακες – Πωλήσεις – Κλίμακα εξαργύρωσης πόντων).

 • Συντελεστής εξαργύρωσης: Καθορίστε τον συντελεστή εξαργύρωσης των πόντων, αν έχετε επιλέξει την τιμή «Βάση συντελεστή» στο προηγούμενο πεδίο.
 • Τρόπος εξαργύρωσης: Επιλέξτε τον τρόπο εξαργύρωσης των πόντων (έκπτωση ή δώρο ή έκπτωση/δώρο). Ο τρόπος εξαργύρωσης που έχει δηλωθεί στα στοιχεία του πελάτη υπερτερεί του παρόντος. Η οθόνη που αναφέρεται στις επιλογές εξαργύρωσης  πόντων εμφανίζεται μετά την καταχώρηση του παραστατικού.

Όταν η εξαργύρωση γίνεται με «Έκπτωση» τότε το υπόλοιπο των πόντων του πελάτη μετατρέπεται σε έκπτωση που εφαρμόζεται στη συνολική καθαρή αξία του παραστατικού. Το πεδίο «Έκπτωση» συμπληρώνεται με την αξία εξαργύρωσης πόντων και το πεδίο «Έκπτωση %» με το ποσοστό της αξίας εξαργύρωσης πόντων προς τη συνολική καθαρή αξία του παραστατικού.

 

 

Όταν η εξαργύρωση γίνεται με «Δώρο» τότε το υπόλοιπο των πόντων του πελάτη μετατρέπεται σε δώρο (ή δώρα), δηλαδή είδη που προστίθενται στο παραστατικό με έκπτωση 100%. Τα είδη που συμμετέχουν στην εξαργύρωση πόντων σαν δώρα ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Πωλήσεις – Διαχείριση πόντων – Είδη εξαργύρωσης).

 • Εξαργύρωση σε παραστατικό μικρότερης αξίας: Ορίστε αν επιτρέπεται ή όχι η εξαργύρωση των πόντων σε παραστατικά μικρότερης αξίας από την έκπτωση που προκύπτει.
 • Εξαργύρωση στο επόμενο παραστατικό: Ορίστε αν η εξαργύρωση των πόντων θα γίνεται ή όχι σε επόμενο παραστατικό. Η επιλογή αναφέρεται στους κερδισμένους πόντους του τρέχοντος παραστατικού.

 

Περιγραφές πεδίων

Ορίστε την περιγραφή, την ετικέτα και τον τίτλο κάθε πεδίου. Τα αντίστοιχα πεδία εμφανίζονται στα παραστατικά πώλησης στην επιλογή «Πεδία χρήστη».

 

Προηγούμενο

Προμηθευτές

Επόμενο

Αγορές