Μετασχηματισμοί αγορών

Με την συγκεκριμένη εργασία ορίζετε τον μετασχηματισμό των παραστατικών αγορών που ανήκουν σε μια σειρά σε παραστατικά άλλης σειράς.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε μετασχηματισμό είναι:

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του μετασχηματισμού.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του μετασχηματισμού.
 Από παραστατικό: Ορίστε την σειρά του παραστατικού που θέλετε να μετασχηματίσετε επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Από παραστατικό πώλησης: Ορίστε την σειρά του παραστατικού που θέλετε να μετασχηματίσετε και ανήκει στο κύκλωμα των παραστατικών πώλησης.
 Σε παραστατικό: Ορίστε την σειρά του παραστατικού στην οποία θέλετε να μετασχηματίσετε επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Ενεργός: Δηλώστε αν ο μετασχηματισμός είναι ενεργός ή όχι.
 Ενημέρωση σχετικών παραστατικών: Δηλώστε αν κατά τον μετασχηματισμό θα ενημερώνονται τα σχετικά παραστατικά επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές (όχι, ναι ή όλα τα αρχικά).

Η επιλογή «Όλα τα αρχικά» είναι διαθέσιμη μόνο όταν το επόμενο πεδίο «Τύπος αντιστοίχισης κινήσεων» έχει τιμή «Χρήστη» και «δένει» όλα τα Από παραστατικά με το Σε παραστατικό ακόμα κι αν το νέο παραστατικό δεν περιλαμβάνει τις γραμμές κάποιου Από παραστατικού.

 Τύπος αντιστοίχισης κινήσεων: Συμπληρώστε τον τύπο αντιστοίχισης των παραστατικών επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές (χρήστη, ακύρωση, επιστροφή, έκπτωση, επιβάρυνση, τιμολόγηση, εκτέλεση παραγγελίας) του σχετικού πίνακα.
 Εξαίρεση μετασχηματισμένων: Όταν η τιμή του προηγούμενου πεδίου δεν είναι Ακύρωση, Τιμολόγηση ή Εκτέλεση παραγγελίας, μπορείτε να καθορίσετε αν στα προτεινόμενα παραστατικά προς μετασχηματισμό θα περιλαμβάνονται κι αυτά που η τιμή του πεδίου «Μετασχηματισμένο» είναι «ΝΑΙ».
  • Αντιγραφή γραμμών (Ν/0): Καθορίστε αν κατά τον μετασχηματισμό θα γίνεται αντιγραφή των γραμμών του παραστατικού.
  • Αντιγραφή γραμμών με μηδενική ποσότητα (Ν/0): Καθορίστε αν κατά τον μετασχηματισμό θα γίνεται αντιγραφή των γραμμών με μηδενική ποσότητα.
  • Αντιγραφή αξιών (Ν/0): Καθορίστε αν κατά τον μετασχηματισμό θα γίνεται αντιγραφή των αξιών.
 Αντιστοίχιση γραμμών βάση κωδικού και: Ορίστε στο μετασχηματισμένο παραστατικό, εκτός από τον κωδικό του είδους, ποια άλλη παράμετρος (αποθηκευτικός χώρος, τιμή, παρτίδα) θα ληφθεί υπόψη στην αντιστοίχιση γραμμών.
 Τιμολογημένες ποσότητες σε Δ.Α.: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την συμπλήρωση του πεδίου «Σε παραστατικό» και δηλώνει αν θα εμφανίζονται ή όχι οι τιμολογημένες ποσότητες ενός δελτίου αποστολής.
 Ενημέρωση υπολοίπων παραγγελιών: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την συμπλήρωση του πεδίου «Σε παραστατικό» και δηλώνει αν θα ενημερώνεται ή όχι το υπόλοιπο των παραγγελιών.
 Προμηθευτής νέων παραστατικών: Ορίστε τον πελάτη των νέων παραστατικών που προκύπτουν από την εργασία του μετασχηματισμού παραστατικών πώλησης. Αν επιλέξτε «Προμ/τής παραστατικού» τότε ο προμηθευτής του νέου παραστατικού θα είναι ίδιος με αυτόν του παραστατικού που μετασχηματίζεται. Η επιλογή «ασικός προμ/τής ειδών» αφορά μόνο μετασχηματισμούς παραστατικών πώλησης σε παραστατικά αγοράς π.χ. παραγγελίες πελατών σε παραγγελίες προμηθευτών. Κατά τον μετασχηματισμό στο πεδίο «Προμηθευτής» θα πρέπει να εισαχθεί ο προμηθευτής που έχει οριστεί ως βασικός στα στοιχεία του είδους. Σε αντίθετη περίπτωση η εφαρμογή δεν θα εμφανίσει τα σχετικά παραστατικά πωλήσεων. Αν επιλέξτε «Με επιλογή» τότε ο προμηθευτής του νέου παραστατικού θα είναι αυτός που θα ορίσετε εσείς και όχι ο προμηθευτής του παραστατικού που θα μετασχηματιστεί.
 Βήμα συγκέντρωσης παραστατικών: Ορίστε το μέγιστο πλήθος των «από» παραστατικών που θα δημιουργούν κάθε «σε» παραστατικό.
 Συγκέντρωση νέων παραστατικών κατά: Ορίστε τον τρόπο συγκέντρωσης των νέων παραστατικών επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: «Προμηθευτή» και «Προμηθευτή + Υποκ/μα»«.
 Έξοδα/Φόροι νέων παραστατικών: Ορίστε τον τρόπο που θα αντιγράφονται τα έξοδα/φόροι στο παραστατικό που θα δημιουργηθεί επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: «Αντιγραφή από αρχικά παραστατικά», «Τα default του νέου παραστατικού» και «Και των δύο».
 Μεταβολή νέων παραστατικών: Καθορίστε αν θα επιτρέπεται ή όχι η μεταβολή των νέων παραστατικών που προκύπτουν από τον μετασχηματισμό. Αν τιμή του πεδίου είναι «Όχι» κατά την εκτέλεση της εργασίας του μετασχηματισμού δεν προβάλλεται το νέο παραστατικό.
 Εφαρμογή ταμειακών στοιχείων τρόπων πληρωμής: Καθορίστε αν θα εφαρμόζονται ή όχι τα ταμειακά στοιχεία των τρόπων πληρωμής, στα παραστατικά που θα δημιουργηθούν.

.

Σελίδα «2»

 Εκτύπωση νέων παραστατικών: Καθορίστε αν θα εκτυπωθούν ή όχι τα καινούρια παραστατικά.
 Επανεκτύπωση υπολοίπων παραγγελιών: Καθορίστε αν θα γίνεται ή όχι η επανεκτύπωση υπολοίπων των παραγγελιών.

.