Κατάσταση απογραφής

Η συγκεκριμένη εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του υπολοίπου των προμηθευτών κατά την απογραφή. Καθορίστε αν επιθυμείτε να συμπεριλαμβάνονται οι προμηθευτές με μηδενική απογραφή.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Για κάθε προμηθευτή προβάλλονται:

 ο κωδικός και η επωνυμία και
 η αξία της απογραφής.

Ο κωδικός του προμηθευτή λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

.