Ανάλυση κατά στήλη

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση τον λογαριασμών Εσόδων ν – Εξόδων με βάση την στήλη του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων που ενημερώνει ο κάθε λογαριασμός. Ανά στήλη προβάλλονται:

 η ημερομηνία και το παραστατικό του εμπορικού που συμμετέχει στην ενημέρωση της στήλης,
 ο κωδικός και η περιγραφή της κίνησης του λογαριασμού,
 ο κωδικός και η περιγραφή του υποκαταστήματος
 ο κωδικός και η περιγραφή του λογαριασμού,
 ο τύπος του λογαριασμού,
 η καθαρή αξία, η αξία ΦΠΑ και η συνολική αξία του σχετικού παραστατικού του εμπορικού.

.