Κατηγορίες προμήθειας

Με την συγκεκριμένη εργασία ορίζετε τις κατηγορίες προμηθειών των πωλητών.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία» . Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε κατηγορία είναι:

 Κωδικός: Εισάγετε το κωδικό της κατηγορίας προμηθειών.
 Περιγραφή: Εισάγετε την αντίστοιχη περιγραφή της κλίμακας προμηθειών.
 Τρόπος υπολογισμού: Επιλέξτε την κατηγορία του τύπου υπολογισμού προμήθειας (απλός ή κλιμακωτός υπολογισμός).
 Κλίμακα: Καθορίστε κλιμακωτά βάσει ποσού τα ποσοστά προμήθειας στο τζίρο και τις εισπράξεις.

.