Καρτέλες

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των καρτελών των ειδών με βάση τον κωδικό συσχέτισης. Μπορείτε να καθορίσετε το νόμισμα των κινήσεων, τον αποθηκευτικό χώρο και αν θα συμπεριλαμβάνονται ή όχι οι εγγραφές με μηδενικό υπόλοιπο. Ανά κωδικό συσχέτισης απεικονίζονται τα παρακάτω στοιχεία των κινήσεων των ειδών. :

 η ημερομηνία κίνησης,
 το παραστατικό,
 ο κωδικός κίνησης,
 ο αποθηκευτικός χώρος,
 η αιτιολογία της κίνησης,
 η ποσότητα και η αξία των εισαγωγών ή των εξαγωγών ανάλογα με τον τύπο της κίνησης,
 η ποσότητα και η αξία του τρέχοντος υπολοίπου.

Τα παραστατικά λειτουργούν σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων της σχετικής κίνησης του είδους.

.

.

Προηγούμενο

Ισοζύγιο