Ευρετήριο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ευρετηρίου των λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων. Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε λογαριασμό είναι:

 ο κωδικός
 η περιγραφή
 ο τύπος (εσόδων ή εξόδων)
 αν υπολογίζεται ο ΦΠΑ
 αν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ και
 αν υπάρχει έλεγχος κάποιων κινήσεων.

Ο κωδικός του λογαριασμού λειτουργεί σαν υπερσύνδεση για την προβολή των στοιχείων του.

.