Ετικέτες κινήσεων

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την εκτύπωση των κινήσεων του εξοπλισμού.

.

Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated

.

 Επιλογή σχεδιασμού: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σχετικό σχεδιασμό, όπως αυτός έχει δημιουργεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Ετικέτες – Κινήσεων εξοπλισμών).
 Πλήθος: Καθορίστε το πλήθος των ετικετών που θα εκτυπωθούν ανά κίνηση.
 Επιλογή θέσης πρώτης ετικέτας: Ορίστε την θέση της πρώτης ετικέτας.
 Αναλυτική επιλογή: Καθορίστε αν θα γίνει ή όχι αναλυτική επιλογή των κινήσεων. Αν δηλώσετε να μην γίνει αναλυτική επιλογή θα εκτυπωθούν ετικέτες για όλες τις κινήσεις που θα καθορίσετε.

Αν δηλώσετε να γίνει αναλυτική επιλογή από την λίστα των καθορισμένων κινήσεων, με [Space] επιλέγετε ή αποεπιλέγετε τις επιθυμητές, για τις οποίες θα εκτυπωθούν ετικέτες. Ανάλογα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η στήλη «Εκτελ.». Για μεταβολή του πλήθους των ετικετών ανά κίνηση επιλέξτε [F2].

.

Για ολοκλήρωση της εργασίας επιλέξτε «Εκτύπωση». Το εικονίδιο που υπάρχει δίπλα στο πεδίο «Εκτύπωση» σας δίνει την δυνατότητα να ορίσετε τον κανάλι εκτύπωσης.

.

Στην τελευταία σελίδα η επιλογή «Επανάληψη» δίνει την δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας από την αρχή.

.

Προηγούμενο

Ετικέτες εξοπλισμού