Πίνακας κίνησης 1-5

 

Με τις συγκεκριμένες εργασίες δημιουργείτε τους πίνακες χαρακτηριστικών που αφορούν την κατηγοριοποίηση των κινήσεων των στοιχείων εξοπλισμού. Τα δεδομένα των πινάκων χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων στις κινήσεις εξοπλισμού. Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε πίνακα είναι ο κωδικός και η περιγραφή. Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης των πινάκων.

.

Προηγούμενο

Πίνακας 1-5