Ετικέτες εξοπλισμού

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την εκτύπωση ετικετών του εξοπλισμού.

.

Graphical user interface, application, Word Description automatically generated

.

 Επιλογή σχεδιασμού: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σχετικό σχεδιασμό, όπως αυτός έχει δημιουργεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Ετικέτες – Εξοπλισμών ).
 Πλήθος: Καθορίστε το πλήθος των ετικετών που θα εκτυπωθούν ανά εξοπλισμό.
 Επιλογή θέσης πρώτης ετικέτας: Ορίστε την θέση της πρώτης ετικέτας.
 Αναλυτική επιλογή: Καθορίστε αν θα γίνει ή όχι αναλυτική επιλογή του εξοπλισμού. Αν δηλώσετε να μην γίνει αναλυτική επιλογή θα εκτυπωθούν ετικέτες για όλους τους εξοπλισμούς που θα καθορίσετε.

Αν δηλώσετε να γίνει αναλυτική επιλογή από την λίστα των καθορισμένων εξοπλισμών, με [Space] επιλέγετε ή αποεπιλέγετε τους επιθυμητούς, για τους οποίους θα εκτυπωθούν ετικέτες. Ανάλογα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η στήλη «Εκτελ.». Για μεταβολή του πλήθους των ετικετών ανά εξοπλισμό επιλέξτε [F2].

.

Για ολοκλήρωση της εργασίας επιλέξτε «Εκτύπωση». Το εικονίδιο που υπάρχει δίπλα στο πεδίο «Εκτύπωση» σας δίνει την δυνατότητα να ορίσετε τον κανάλι εκτύπωσης.

.

Στην τελευταία σελίδα η επιλογή «Επανάληψη» δίνει την δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας από την αρχή.

.

.