Εικόνα ταμείου

Η εργασία προβάλλει στατιστική, οικονομική παρουσίαση του ταμείου. Τα δεδομένα διαμορφώνονται από τα κριτήρια που θα εφαρμόσετε (υποκατάστημα και χρονική περίοδο).

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται αφορούν:

 τις συνολικές εισπράξεις και πληρωμές από παραστατικά ταμείου και τον επιμερισμό τους στα ταμειακά στοιχεία (μετρητά, τραπεζικές κάρτες, εμβάσματα πελατών και προμηθευτών και αξιόγραφα)
 το πλήθος των παραστατικών ταμείου των εισπράξεων και των πληρωμών
 τις συνολικές εισπράξεις και πληρωμές από παραστατικά πώλησης και αγορών καθώς και τον επιμερισμό τους στα ταμειακά στοιχεία (μετρικά και τραπεζικές κάρτες)

Τα δεδομένα της παρουσίασης μπορούν:

 να σταλούν προς εκτύπωση, επιλογή «Εκτυπωτής»
 να αποθηκευτούν σε μορφή PDF, επιλογή «Σε αρχείο..»

Για ανανέωση των δεδομένων επιλέξτε «Εκτέλεση». Ο συνδυασμός των πλήκτρων [Ctrl + Alt +S] και η επιλογή «Συνοπτικές αξίες» παρουσιάζει συνοπτικά ή αναλυτικά τις αξίες, ενώ ο συνδυασμός των πλήκτρων [Ctrl +Alt +C] παρουσιάζει τα συγκρίσιμα στοιχεία μεταξύ της τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης.

.

Προηγούμενο

Εξερεύνηση ταμείου