Μη κινηθέντες λογαριασμοί

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των μη κινηθέντων λογαριασμών. Τα στοιχεία των λογαριασμών που προβάλλονται αφορούν:

 τον κωδικό
 την περιγραφή
 την λογιστική κατηγορία
 το είδος του λογαριασμού
 την κατηγορία του ελέγχου κινήσεων
 την τράπεζα και το σχετικό λογαριασμό, αν πρόκειται για τραπεζικό λογαριασμό
 την τελευταία ημερομηνία χρέωσης και πίστωσης.

.

.