Ευρετήριο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και την εκτύπωση του ευρετηρίου των εργαζομένων.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Από προεπιλογή τα στοιχεία που εμφανίζονται για κάθε εργαζόμενο είναι:

 ο κωδικός,
 η επωνυμία,
 αν είναι πωλητής,
 αν είναι ταμίας,
 ο τίτλος,
 το τμήμα,
 ο αριθμός τηλεφώνου,
 ο αριθμός κινητού,
 το εσωτερικό τηλέφωνο και
 το email.

.

.