Στοιχεία Λογαριασμών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να ορίσετε τους λογαριασμούς που θα καλύπτουν την ανάπτυξη των στηλών του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων.

Ενότητα «Σταθερά»

Σελίδα «1»

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του λογαριασμού με την μορφή που έχει οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Έσοδα- Έξοδα).
 Βοηθ. Κωδικός: Εισάγετε τον βοηθητικό κωδικό του λογαριασμού. Η μοναδικότητα του εξαρτάται από σχετική παράμετρο στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Γενική λογιστική).
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του λογαριασμού.
 Χαρακτηριστικό 1 &2 : Εισάγετε το χαρακτηριστικό 1 & 2 του λογαριασμού επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα, όπως αυτές ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Έσοδα-Έξοδα – Χαρακτηριστικό 1 &2).
 Τύπος: Εισάγετε τον τύπο του λογαριασμού επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Στήλες βιβλίων: Εισάγετε τις στήλες του βιβλίου Εσόδων – Εξόδων που θα ενημερώνει ο λογαριασμός επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως αυτές ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Έσοδα-Έξοδα – Στήλες βιβλίων).
 Κατηγορία ΦΠΑ: Εισάγετε τον επιθυμητό συντελεστή ΦΠΑ για τον συγκεκριμένο λογαριασμό επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί την εργασία (Πίνακες – Γενικοί –Κατηγορία ΦΠΑ).
 Υπολογισμός ΦΠΑ: Αν δεν επιθυμείτε να καταχωρείτε η αξία του ΦΠΑ στο βιβλίο Εσόδων – Εξόδων, επιλέξτε το πεδίο μεταβάλλοντας την τιμή του σε «Όχι».
 Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ: Αν δεν επιθυμείτε ο συγκεκριμένος λογαριασμός να έχει δικαίωμα έκπτωσης στο ΦΠΑ, επιλέξτε το πεδίο μεταβάλλοντας την τιμή του σε «Όχι».
 Ειδικός φόρος: Αν υπάρχει ειδικός φόρος που επιβαρύνει τον λογαριασμό επιλέξτε το πεδίο μεταβάλλοντας την τιμή του σε «ΝΑΙ».
 Έλεγχος κινήσεων: Αν δεν επιθυμείτε να επιτρέπονται όλες οι κινήσεις στο συγκεκριμένο λογαριασμό, επιλέξτε την αντίστοιχη επιλογή από τον σχετικό πίνακα.
       Υποκατάστημα: Καθορίστε το υποκατάστημα που συνδέεται με τον λογαριασμό.
 Κατηγ. φορ. διαφορών: Εισάγετε την κατηγορία φορολογικών διαφορών που ανήκει ο λογαριασμός, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως αυτές ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Έσοδα-Έξοδα – Κατηγορίες φορ/κών διαφορών).
 Αρχική εγγραφή: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την ημερομηνία της αρχικής καταχώρησης του λογαριασμού.
 Τελευταία μεταβολή: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την ημερομηνία της τελευταίας μεταβολής του λογαριασμού.
 Παρατήρηση: Εισάγετε οποιαδήποτε παρατήρηση αφορά τον λογαριασμό.
 Άλλα στοιχεία: Εισάγετε περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν τον λογαριασμό.

.

Σελίδα «Έντυπα»

 Έντυπο: Επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, εισάγετε το φορολογικό έντυπο στο οποίο συμμετέχει ο λογαριασμός ώστε να πραγματοποιείται αυτόματος υπολογισμός.
 Κατηγορία: Εισάγετε την μεταβλητή που θα συμμετάσχει στο έντυπο λογιστικής επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Ενημέρωση: Δηλώστε τον τρόπο που θα επηρεάσει ο λογαριασμός Εσόδων – Εξόδων την αξία της μεταβλητής του εντύπου που επιλέξατε.

.

Σελίδα «Σχόλια»

Εισάγετε οποιοδήποτε σχόλιο/πληροφορία αφορά τον λογαριασμό.

.

Σελίδα «Έγγραφα»

Στην συγκεκριμένη ενότητα μπορείτε να ανεβάσετε τα έγγραφα που συνδέονται με το είδος. Μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους, να ανεβάσετε αρχεία, να επεξεργαστείτε το όνομα των φακέλων που δημιουργήσατε, να διαγράψετε κάποιον από τους φακέλους ή τα αρχεία που προσθέσατε, να επιλέξτε τον τρόπο προβολής των φακέλων και των αρχείων και τέλος να μεταβείτε στον υπολογιστή σας. Για κάθε ενέργεια υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο που θα σας καθοδηγεί.

.

Σελίδα «Πεδία χρήστη»

Χρησιμοποιήστε τα πεδία για την καταχώρηση στοιχείων που αφορούν το λογαριασμό. Δίνονται πεδία ελεύθερου κειμένου, αριθμητικά, ημερομηνίας και πινάκων. Η δημιουργία πινάκων γίνεται από την επιλογή (Πίνακες – Έσοδα-Έξοδα – Πίνακες χρήστη).

.

Ενότητα «Οικονομικά»

Σελίδα «Κατά περίοδο»

Η συγκεκριμένη οικονομική εικόνα παρουσιάζει σε επίπεδο μήνα, για την τρέχουσα χρήση, η καθαρή αξία, η αξία ΦΠΑ και τα οικονομικά στοιχεία της φορολογική βάσης του λογαριασμού.

.

Σελίδα «Κατά χρήση»

Ο συγκεκριμένος τρόπος παρουσίασης των οικονομικών στοιχείων εμφανίζει ανά χρήση το οικονομικό μέγεθος που θα επιλέξετε από τη σχετική λίστα. Οι επιλογές που παρέχονται αφορούν την καθαρή αξία, την αξία ΦΠΑ και τα οικονομικά στοιχεία της φορολογικής βάσης του λογαριασμού.

.

Σελίδα «Συγκριτικά»

Στη σελίδα αυτή προβάλλονται τα αποτελέσματα της σύγκρισης των οικονομικών στοιχείων του λογαριασμού δύο χρήσεων. Οι στήλες διαμορφώνονται από τα κριτήρια σύγκρισης που έχετε εφαρμόσει (καθαρή αξία, αξία ΦΠΑ, φορολογική βάση ή φορολογική διαφορά). Το αποτέλεσμα της σύγκρισης παρουσιάζει την διαφορά και το ποσοστό απόκλισης μεταξύ των χρήσεων.

.

Σελίδα «Αθροιστές χρήστη»

Στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Έσοδα-Έξοδα) ο χρήστης μπορεί να ορίσει τα στοιχεία του λογαριασμού που θα διαμορφώσουν τα αποτελέσματα των αθροιστών. Οι αθροιστές παρουσιάζονται σε ομάδες των τεσσάρων. Επιλέξτε ομάδα αθροιστών για την προβολή των σχετικών αποτελεσμάτων.

.

Ενότητα «Γραφικά»

Η εργασία παρουσιάζει την γραφική απεικόνιση των οικονομικών στοιχείων του λογαριασμού. Τα κριτήρια που επηρεάζουν την μορφή και τα δεδομένα της γραφικής παράστασης αφορούν:

 τα μεγέθη σύγκρισης (χρήσεις, προϋπολογισθέντα)
 το είδος της γραφικής παράστασης
 τη χρήση και
 το οικονομικό μέγεθος (καθαρή αξία, αξία ΦΠΑ, φορολογική βάση, φορολογική διαφορά).

Επιλέγοντας το εικονίδιο τα δεδομένα παρουσιάζονται αθροιστικά.

.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες.

 Κινήσεις λογαριασμού [F2], όπου εμφανίζονται όλες οι κινήσεις του λογαριασμού.
 Εκτυπώσεις, όπου έχετε την δυνατότητα εκτύπωσης της καρτέλας του λογαριασμού.
 Στοιχεία προηγούμενης χρήσης, όπου εμφανίζονται κατά περίοδο τα οικονομικά στοιχεία του λογαριασμού κατά την προηγούμενη χρήση.
 Επαναλαμβανόμενη καταχώρηση, όπου κατά την νέα καταχώρηση λογαριασμού εισάγετε μόνο τον κωδικό του ενώ όλα τα άλλα στοιχεία έρχονται συμπληρωμένα με τα στοιχεία του λογαριασμού που επιλέξατε.

.