Χρονοπρογραμματισμός

Χρησιμοποιήστε την εργασία για τον χρονοπρογραμματισμό διαφόρων εργασιών.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέγετε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία» .

.

Καρτέλα «Γενικά»

Σελίδα «1»

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό της εργασίας. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή της εργασίας.
 Ενεργός: Καθορίστε αν η εργασία είναι ενεργή ή όχι.

.

Επανάληψη

 Μονάδα χρόνου: Οι τιμές που μπορεί να πάρει το πεδίο είναι: απροσδιόριστη, λεπτά, ώρες, ημέρες, εβδομάδες και μήνες.
 Διάστημα: Ανάλογα με την μονάδα χρόνου που καθορίσατε οι τιμές του πεδίου μπορεί να είναι:
 1 έως 1440 και αφορά το κάθε πόσα λεπτά θα εκτελείται η εργασία,
 1 έως 168 και αφορά το κάθε πόσες ώρες θα εκτελείται η εργασία,
 1 έως 365 και αφορά το κάθε πόσες μέρες θα εκτελείται η εργασία,
 1 έως 52 και αφόρα το κάθε πόσες εβδομάδες θα εκτελείται η εργασία και
 1 έως 31 και αφορά την ημερομηνία του κάθε μήνα που θα εκτελείται η εργασία.
 Ώρα έναρξης / λήξης: Καθορίζετε την ώρα έναρξης και λήξης της εργασία. Θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα και τα δύο πεδία και η ώρα λήξης να είναι μεταγενέστερη της έναρξης.

Αν η μονάδα χρόνου είναι τα λεπτά, τότε η εκτέλεση της εργασίας θα γίνεται ανά τόσα λεπτά όσα ορίσατε στο προηγούμενο πεδίο, ανάμεσα στις ώρες που καθορίζονται από την ώρα έναρξης και λήξης.

Αν η μονάδα χρόνου είναι οι ώρες, τότε η εκτέλεση της εργασίας θα γίνεται ανά τόσες ώρες όσες ορίσατε στο προηγούμενο πεδίο, ανάμεσα στις ώρες που καθορίζονται από την ώρα έναρξης και λήξης.

 Ώρα εκτέλεσης: Αν η μονάδα χρόνου είναι οι ημέρες ή οι εβδομάδες, καθορίζετε την ώρα εκτέλεσης της εργασίας μέσα στην μέρα. Οι τιμές που μπορεί να πάρει το πεδίο είναι από 00:00 έως 23:59.
 Ημέρες εβδομάδας: Αν η μονάδα χρόνου είναι οι εβδομάδες, καθορίζετε την/τις ημέρες της εβδομάδας που θα εκτελείται η εργασία.
 Μήνες έτους: Αν η μονάδα χρόνου είναι οι μήνες, καθορίζετε τον/τους μήνες που θα εκτελείται η εργασία.

.

Σε περίπτωση αποτυχίας

Σε περίπτωση αποτυχίας εκτέλεσης της εργασίας λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω ρυθμίσεις.

 Φορές επανάληψης: Καθορίστε το πλήθος των φορών επανάληψης σε περίπτωση αποτυχίας ολοκλήρωσης της εργασίας. Οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι από 0 έως 9 φορές.
 Διάστημα: Καθορίστε το διάστημα μεταξύ των αποτυχημένων εκτελέσεων της εργασίας. Οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι από 0 (άμεσα) ως 1440 λεπτά.
 Μέγιστη διάρκεια εκτέλεσης: Καθορίστε την μέγιστη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας. Οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι από 0 ως 1440 λεπτά.

.

Σελίδα «Εκτέλεση εργασίας»

Τα πεδία ρυθμίζουν την εργασία και στις σχετικές παραμέτρους με τις οποίες θα εκτελείται.

.

 Εργασία: Καθορίζετε την εργασία.
 Εκτύπωση: Αν η εργασία αφορά εκτύπωση σε αρχείο, επιλέγετε την εκτύπωση που επιθυμείτε.
 Σενάριο import: Αν εργασία αφορά σενάριο import, επιλέγετε το σενάριο.
 Default επιλογή import: Αν εργασία αφορά σενάριο import, καθορίζετε την default επιλογή (εισαγωγή μόνο νέων εγγραφών, εισαγωγή των νέων και ανανέωση των υπαρχόντων εγγραφών ή ανανέωση μόνο των υπάρχουν εγγραφών).
 Χρονικό διάστημα: Αν η εργασία αφορά εκτύπωση σε αρχείο και υπάρχουν τα σχετικά πεδία διαλόγου σε αυτή, καθορίζετε το χρονικό διάστημα.
 Όνομα αρχείου: Αν η εργασία αφορά εκτύπωση σε αρχείο, καθορίζετε το όνομα του αρχείου για την εξαγωγή της εκτύπωσης. Αν η εργασία αφορά σενάριο import, καθορίζετε το όνομα του αρχείου που θα γίνει import.
 Μετονομασία αρχείου (Ν/Ο): Αν η εργασία αφορά εκτύπωση σε αρχείο, επιλέγοντας «ΝΑΙ», αν υπάρχει αρχείο με το ίδιο όνομα μετονομάζεται σε X.XXX.1,2 κλπ.
 Αποστολή email (Ν/Ο): Αν η εργασία αφορά εκτύπωση σε αρχείο και υπάρχει καθορισμένος mail server, γίνεται η αποστολή του αρχείου στο καθορισμένο email.
 Παραλήπτης email: Αν η εργασία αφορά εκτύπωση σε αρχείο και έχετε καθορίσει να γίνεται αποστολή email, καθορίζετε το email στο οποίο θα αποσταλεί το αρχείο.

.

Στοιχεία εισόδου

Τα πεδία αυτά είναι υποχρεωτικά για όλες τις εργασίες και ρυθμίζουν την είσοδο στην εφαρμογή για την εκτέλεση της εργασίας.

 Υποκατάστημα εισόδου: Καθορίζετε το υποκατάστημα.
 Χρήστης εισόδου: Καθορίζετε τον χρήστη.
 Κλειδί εισόδου: Καθορίζετε το κλειδί εισόδου του χρήστη.
 Ημερομηνία εισόδου: Οι τιμές του πεδίου είναι προηγούμενη, τρέχουσα και επόμενη και αναφέρονται στην ημερομηνία του server την στιγμή της εισόδου στην εφαρμογή.

.

Σελίδα «Άλλη εγκατάσταση»

Τα πεδία αυτά ρυθμίζουν την επικοινωνία με μία άλλη εγκατάσταση Capital μέσω web services και χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένες εργασίες χρονοπρογραμματισμού για την είσοδο σε αυτήν την εγκατάσταση.

 Serial number εγκατάστασης: Εισάγετε το serial number της εγκατάστασης.
 Εταιρία εισόδου: Καθορίζετε την εταιρία.
 Υποκ/μα εισόδου: Καθορίζετε το υποκατάστημα.
 Χρήστης εισόδου: Καθορίζετε τον χρήστη.
 Κλειδί εισόδου: Καθορίζετε το κλειδί εισόδου του χρήστη.
 Ημερομηνία εισόδου: Οι τιμές του πεδίου είναι προηγούμενη, τρέχουσα και επόμενη και αναφέρονται στην ημερομηνία του δικού μας server την στιγμή της εισόδου στην εφαρμογή

Ιστορικό

Παρουσιάζεται η καταγραφή κάθε εκτέλεσης ενός σεναρίου χρονοπρογραμματισμού. Οι πληροφορίες που δίνονται αφορούν την ημερομηνία και την ώρα έναρξης και λήξης καθώς και την επιτυχή ή όχι ολοκλήρωση του σεναρίου. Αν το πεδίο «Αποτυχία» είναι ΝΑΙ με διπλό κλικ προβάλλεται οθόνη με τις σχετικές λεπτομέρειες.

Προηγούμενο

Λήψη αρχείου backup

Επόμενο

Έλεγχος ΑΦΜ