Φυσική απογραφή

Η εργασία σας επιτρέπει την φυσική απογραφή των ειδών σας αφού πρώτα έχει προηγηθεί η πραγματική καταμέτρηση των ειδών στους αποθηκευτικούς χώρους.

Αρχικά ορίστε ποιον αποθηκευτικό χώρο αφορά η απογραφή.

Η ενεργοποιημένη από προεπιλογή επιλογή «Μηδενικές ποσότητες» επιτρέπει την αλλαγή γραμμής όταν δεν έχει δοθεί ποσότητα.

Η ενεργοποιημένη επιλογή «Αλλαγή γραμμής» επιτρέπει την αλλαγή γραμμής, αμέσως μετά την εισαγωγή του είδους, αφού έχει πρώτα οριστεί στην σχετική παράμετρο στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι –Αποθέματα), ποια θα είναι η προτεινόμενη ποσότητα απογραφής.

.

Graphical user interface, application, table, Excel

Description automatically generated

.

 Κωδικός αναζήτησης: Το πεδίο αναφέρεται στον τρόπο αναζήτησης των ειδών όπως έχει οριστεί στην σχετική παράμετρο στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Αποθέματα). Εισάγετε τον κωδικό βάσει του οποίου θα γίνει η αναζήτηση του είδους.
 Είδος: Εισάγετε τον κωδικό του είδος. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την συμπλήρωση του προηγούμενου πεδίου.
 Περιγραφή είδους: Το πεδίο πληρώνεται κατά την εισαγωγή του κωδικού του είδους.
 Χρώμα: Αν το είδος έχεις διαχείριση σε χρώμα επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα το χρώμα του.
 Μέγεθος: Αν το είδος έχει διαχείριση σε μέγεθος επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα το μέγεθος του.
 Παρτίδα: Αν το είδος έχει διαχείριση σε παρτίδα επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα την παρτίδα του.
 Serial number: Αν το είδος έχει διαχείριση σε serial number επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα το serial number του.
 Ποσότητα: Εισάγετε την ποσότητα απογραφής του είδους στην αρχική μονάδα μέτρησης του.
 Ποσότητα 2: Εισάγετε την ποσότητα απογραφής του είδους στην δεύτερη μονάδα μέτρησης του. Αν είναι ενεργοποιημένη η διαχείριση του είδους σε δύο μονάδες μέτρησης και υπάρχει καθορισμένη «Σχέση μονάδων» τότε το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα.

.

Αποθηκεύστε τα είδη που καταχωρήσατε πατώντας το εικονίδιο στην πάνω δεξιά γωνία, στην συνέχεια επιλέξτε «Δημιουργία κινήσεων» και συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία της κίνησης.

 Ημερομηνία: Εισάγετε την ημερομηνία δημιουργίας των κινήσεων απογραφής. Η εφαρμογή προτείνει την τρέχουσα ημερομηνία παρέχεται όμως η δυνατότητα αλλαγής της.
 Κωδικός κίνησης: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από την εφαρμογή με τον κωδικό κίνησης της απογραφής.
 Παραστατικό: Συμπληρώστε τα στοιχεία του σχετικού παραστατικού.
 Αιτιολογία 1: Συμπληρώστε τυχόν περαιτέρω χρήσιμη πληροφορία.
 Αιτιολογία 2: Συμπληρώστε τυχόν περαιτέρω χρήσιμη πληροφορία.

Καθορίστε αν θα μηδενιστούν ή όχι τα υπόλοιπα των ειδών που δεν καταγράφηκαν. Επιλέξτε «Εκτέλεση» για την δημιουργία των κινήσεων απογραφής.

.

Για την διαγραφή όλων των εγγραφών επιλέξτε το σχετικό εικονίδιο . Για την διαγραφή μιας συγκεκριμένης εγγραφής επιλέξτε της και πατήστε [Ctrl+Delete]. Επιλέξτε το εικονίδιο για να αποθηκεύσετε την απογραφή.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες.

 Εκτύπωση λίστας.
 Εξαγωγή σε αρχείο.
 Έμμεσα στοιχεία είδους [F2].
 Προσθήκη ειδών [F3]. Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα αναζήτησης ειδών, για να προσθέσετε στην κατάσταση απογραφής εκείνα που επιθυμείτε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα είδη να έχουν υπόλοιπο στον αποθηκευτικό χώρο που γίνεται η απογραφή.

.

.