Συναλλαγματικές διαφορές

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της κατάστασης των συναλλαγματικών διαφορών των προμηθευτών στο τέλος της χρήσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει δηλωθεί η ισοτιμία των ξένων νομισμάτων στην τελευταία ημερομηνία της χρήστης (Πίνακες – Γενικοί – Ισοτιμίες). Για το νόμισμα που θα επιλεγεί και για κάθε προμηθευτή προβάλλονται:

 ο κωδικός και η επωνυμία,
 το υπόλοιπο στο νόμισμα συναλλαγής του προμηθευτή (αυτό που επιλέχθηκε αρχικά) και στο κύριο νόμισμα,
 το νέο υπόλοιπο στο κύριο νόμισμα, μετά την αφαίρεση της αξίας της συναλλαγματικής διαφοράς και
 η αξία της συναλλαγματικής διαφοράς στο κύριο νόμισμα.

Ο κωδικός του προμηθευτή λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.