Προϋπολογισμοί

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση των προϋπολογισμών των λογαριασμών της λογιστικής. Με βάση τα κριτήρια που επιλέξατε (χρονική περίοδο και αξίες χρέωσης ή πίστωσης), για κάθε λογαριασμό απεικονίζονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή του,
 το σύνολο των πραγματοποιηθέντων και προϋπολογισθέντων χρεώσεων ή πιστώσεων της περιόδου που επιλέξατε και προοδευτικά και
 οι αξιακές και ποσοστιαίες διαφορές των μεγεθών αυτών.

Ο κωδικός του λογαριασμού λειτουργεί σαν υπερσύνδεση για την προβολή των στοιχείων του.

.