Έντυπα δαπανών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για εύκολη και γρήγορη καταχώρηση παραστατικών δαπανών π.χ. έντυπο Δ.Ε.Η..

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. συμπληρώνετε τα παρακάτω πεδία.

 Ημερομηνία: Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού.
 Παραστατικό: Εισάγετε τον αριθμό παραστατικού.
 Λήξη πληρωμής: Εισάγετε την ημερομηνία λήξης πληρωμής του λογαριασμού.
 Είδος: Επιλέξτε το είδος του λογαριασμού (έναντι ή εκκαθαριστικός).
 Κωδικός ηλ. πληρωμής: Εισάγετε τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής του λογαριασμού.
 Κατανάλωση από .. έως: Εισάγετε την χρονική περίοδο που καλύπτει η λογαριασμός.
 Κατανάλωση: Εισάγετε το σύνολο των κιλοβατώρων που καταναλώθηκαν.
 Ρολόι: Εισάγετε τον αριθμό του μετρητή κατανάλωσης ρεύματος.

Στις γραμμές του εντύπου αντιγράφετε από τον λογαριασμό της Δ.Ε.Η. την αξία κάθε μεταβλητής. Υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης της αξίας Φ.Π.Α., αρκεί να έχετε ορίσει στο παραστατικό αγοράς που θα δημιουργηθεί να επιτρέπεται η αλλαγή Φ.Π.Α.. Για την καταχώρηση του εντύπου και την δημιουργία του αντίστοιχου παραστατικού δαπάνης επιλέγετε «Καταχώρηση».

Η προβολή του παραστατικού δαπάνης που δημιουργήθηκε γίνεται από την εργασία «Παραστατικά αγοράς». Στις έμμεσες εργασίες ([F10]) του παραστατικού υπάρχει η δυνατότητα προβολής του εντύπου δαπάνης που καταχωρήθηκε.

.