Αιτιολογίες ταμείου

Με την συγκεκριμένη εργασία δημιουργείτε τις συνήθεις αιτιολογίες που συνδέονται με τις ταμειακές συναλλαγές. Οι τιμές του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων στα παραστατικά ταμείου.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Για την δημιουργία αιτιολογίας εισάγετε κωδικό και περιγραφή.

.

Προηγούμενο

Πίνακες χρήστη 1-5