Κατάσταση κινήσεων ταμείων

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των κινήσεων ταμείου, όπως διαμορφώνεται από τις ημερήσιες συναλλαγές. Από προεπιλογή τα στοιχεία των κινήσεων που εμφανίζονται ανά ημερομηνία αφορούν:

 την ημερομηνία και την ώρα της κίνησης
 το όνομα του χρήστη/ταμία
 την περιγραφή του ταμείου
 τον τύπο ενέργειας του ταμείου και
 τα λεπτομερή στοιχεία των κινήσεων (κωδικός παραστατικού, κωδικός, περιγραφή και αξία κίνησης) που συνδέονται με πελάτες ή προμηθευτές.

.