Στατιστική κατά χαρακτηριστικό 1

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των στατιστικών στοιχείων των υπηρεσιών κατά το χαρακτηριστικό 1. Επιλέξτε τύπο υπηρεσίας, υποκατάστημα και περίοδο. Για κάθε τιμή του χαρακτηριστικού 1 προβάλλονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή
 η συνολική ποσότητα και αξία των υπηρεσιών που συνδέονται με αυτό.

.