Εισαγωγή αρχείου

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την εισαγωγή δεδομένων στην εφαρμογή.

 Σενάριο import: Επιλέξτε το σενάριο εισαγωγής δεδομένων που επιθυμείτε. Τα σενάρια εισαγωγής δημιουργούνται στην αντίστοιχη εργασία στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Επικοινωνία – Σενάρια import).
 Αρχείο import: Επιλέξτε το αρχείο δεδομένων που θέλετε να εισάγετε.
 Default επιλογή: Επιλέξτε αν θα γίνει εισαγωγή μόνο των νέων εγγραφών ή εισαγωγή των νέων εγγραφών και παράλληλα ανανέωση των υπαρχόντων ή ανανέωση μόνο των υπαρχόντων εγγραφών.

Για εκτέλεση της εργασία επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο

Προηγούμενο

Import agent

Επόμενο

Σενάρια import