Εξοπλισμός κατά πελάτη

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένοι με κάποιο πελάτη. Τα δεδομένα της εκτύπωσης προέρχονται από τα στοιχεία εξοπλισμού.

.

.

Ανά πελάτη προβάλλονται ο κωδικός και η επωνυμία του καθώς και ο κωδικός, η περιγραφή, ο τύπος και η παρατήρηση του εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος.

.

.