Χαρτοφυλάκια

Ο συγκεκριμένος πίνακας χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που έχετε υποκαταστήματα τα οποία έχουν σημεία παραλαβής αξιογράφων και επιθυμείτε την ομαδοποίησή τους. Έτσι αντιστοιχίζετε ένα αξιόγραφο με ένα χαρτοφυλάκιο.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία» . Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε χαρτοφυλάκιο είναι:

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του χαρτοφυλακίου. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του χαρτοφυλακίου. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.
 Υποκατάστημα: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα το υποκατάστημα που συνδέεται με το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.
 Λογαριασμός: Εισάγετε τον κωδικό Γενικής Λογιστικής που συνδέεται με το χαρτοφυλάκιο.

.