Στοιχεία παγίων

Ενότητα «Σταθερά»

Σελίδα «1»

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του παγίου σύμφωνα με την μορφή που έχετε καθορίσει στις ειδικές παραμέτρους στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Πάγια). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση του παγίου.
 Κωδ. συσχέτισης: Καθορίστε τον κωδικό με τον οποίο σχετίζεται το πάγιο. Ο κωδικός συσχέτισης παρέχει την δυνατότητα ομαδοποίησης των οικονομικών στοιχείων των παγίων έχοντας σαν σημείο αναφοράς ένα κύριο πάγιο.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του παγίου.
 Βοηθ. κωδικός: Εισάγετε τον βοηθητικό κωδικό του παγίου. Η μοναδικότητα του εξαρτάται από σχετική παράμετρο στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Πάγια).
 Κατηγορία ΦΠΑ: Εισάγετε την κατηγορία Φ.Π.Α. που ανήκει το πάγιο, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως αυτές ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Κατηγορίες ΦΠΑ). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση του είδους.
 Χαρακτηριστικό 1: Εισάγετε τον πρώτο χαρακτηριστικό του είδους επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Πάγια – Χαρακτηριστικό 1). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση του είδους.
 Χαρακτηριστικό 2: Εισάγετε το δεύτερο χαρακτηριστικό του είδους επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως αυτές ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Πάγια – Χαρακτηριστικό 2). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση του είδους.
 Λογιστική κατηγορία: Εισάγετε την λογιστική κατηγορία στην οποία ανήκει το πάγιο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως αυτές ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Πάγια – Λογιστικές κατηγορίες παγίων).
 Μονάδα μέτρησης: Εισάγετε την μονάδα μέτρησης του παγίου επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως αυτές ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Πάγια – Μονάδες μέτρησης).
 Ενσώματο πάγιο: Καθορίστε αν το πάγιο είναι ενσώματο ή όχι.
 Αποσβένεται: Καθορίστε αν το πάγιο αποσβένεται ή όχι.

.

Λογιστικές αποσβέσεις

 Μέθοδος αποσβέσεων: Στο πεδίο προτείνεται η αντίστοιχη μέθοδος που έχει εισαχθεί στα στοιχεία της λογιστικής κατηγορίας του παγίου. Οι επιλογές είναι σταθερή ή φθίνουσα. Σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο, το κόστος κτήσης του παγίου περιουσιακού στοιχείου κατανέμεται με ένα σταθερό τρόπο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. Ενώ σύμφωνα με την φθίνουσα, το ύψος της απόσβεσης κατά τα πρώτα έτη της ωφέλιμης ζωής του παγίου είναι υψηλότερο, ενώ μειώνεται κατά τα τελευταία χρόνια.
 Συντελεστής: Στο πεδίο προτείνεται ο αντίστοιχος συντελεστής που έχει εισαχθεί στα στοιχεία της λογιστικής κατηγορίας του παγίου.

.

Φορολογικές αποσβέσεις

 Μέθοδος αποσβέσεων: Στο πεδίο προτείνεται η αντίστοιχη μέθοδος που έχει εισαχθεί στα στοιχεία της λογιστικής κατηγορίας του παγίου. Οι επιλογές είναι σταθερή ή φθίνουσα. Σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο, το κόστος κτήσης του παγίου περιουσιακού στοιχείου κατανέμεται με ένα σταθερό τρόπο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. Ενώ σύμφωνα με την φθίνουσα, το ύψος της απόσβεσης κατά τα πρώτα έτη της ωφέλιμης ζωής του παγίου είναι υψηλότερο, ενώ μειώνεται κατά τα τελευταία χρόνια.
 Τακτικές/Πρόσθετες: Στα πεδία προτείνονται οι αντίστοιχοι συντελεστές που έχουν εισαχθεί στα στοιχεία της λογιστικής κατηγορίας του παγίου.

.

Στατιστικές αποσβέσεις

 Μέθοδος αποσβέσεων: Στο πεδίο προτείνεται η αντίστοιχη μέθοδος που έχει εισαχθεί στα στοιχεία της λογιστικής κατηγορίας του παγίου. Οι επιλογές είναι σταθερή ή φθίνουσα. Σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο, το κόστος κτήσης του παγίου περιουσιακού στοιχείου κατανέμεται με ένα σταθερό τρόπο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. Ενώ σύμφωνα με την φθίνουσα, το ύψος της απόσβεσης κατά τα πρώτα έτη της ωφέλιμης ζωής του παγίου είναι υψηλότερο, ενώ μειώνεται κατά τα τελευταία χρόνια.
 Συντελεστής: Στο πεδίο προτείνεται ο αντίστοιχος συντελεστής που έχει εισαχθεί στα στοιχεία της λογιστικής κατηγορίας του παγίου.

.

 Έλεγχος κινήσεων : Αν δεν επιθυμείτε να επιτρέπονται οι κινήσεις πωλήσεων, αγορών ή και όλες οι κινήσεις στο συγκεκριμένο είδος επιλέξτε την αντίστοιχη επιλογή από τον σχετικό πίνακα.
 Ειδικά χαρακ/κά: Κατά περίπτωση επιλέγετε ένα ή περισσότερα ειδικά χαρακτηριστικά του παγίου (πάγιο εκμετάλλευσης, διακινείται και εκτός εταιρίας, το ΦΠΑ προστίθεται στην αξία ένταξης).
 Απαλλαγή ΦΠΑ 39α: Επιλέγετε από την σχετική λίστα το άρθρο βάση του οποίου το πάγιο έχει απαλλαγή ΦΠΑ.
 Δικ. έκπτωσης του ΦΠΑ: Καθορίστε αν το πάγιο έχει ή όχι δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ.
 Αφορ/γητο αποθεματικό: Εισάγετε το νόμο αφορολόγητου αποθεματικού που υπόκειται το πάγιο, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα που δημιουργήθηκαν στην εργασία (Πίνακες – Πάγια – Νόμοι αφορολόγητων αποθεματικών).
 Αφορολόγητη έκπτωση: Εισάγετε το νόμο αφορολόγητης έκπτωσης που υπόκειται το πάγιο, επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα που δημιουργήθηκαν στην εργασία (Πίνακες – Πάγια – Νόμοι αφορολόγητων εκπτώσεων).
 Ποσοστό έκπτωσης: Εισάγετε το ποσοστό της αφορολόγητης έκπτωσης του παγίου.
 Παρατήρηση: Εισάγετε οποιαδήποτε παρατήρηση αφορά το πάγιο.

.

Σελίδα «2»

 Άλλα στοιχεία: Εισάγετε περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν το πάγιο.

Λογαριασμοί

Στα πεδία προτείνονται οι λογαριασμοί γενικής λογιστικής που έχουν εισαχθεί στα στοιχεία της λογιστικής κατηγορίας του παγίου και χρησιμοποιούνται για την σύνδεση των παγίων με την λογιστική (παγίου, επιχορηγήσεων, ΦΠΑ αγορών / πωλήσεων, κέρδους, ζημίας, αποσβέσεων, αποσβεσθέντων, διαφοράς καθαρής θέσης, ζημίας εύλογης αξίας, ζημίας απομείωσης, σωρευμένων απομειώσεων και κέρδους αντιστροφής απομείωσης).

.

Ημερομηνίες

 Αρχική εγγραφή: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την ημερομηνία της αρχικής καταχώρησης του παγίου.
 Τελευταία μεταβολή: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την ημερομηνία της τελευταίας μεταβολής του παγίου.

.

Σελίδα «Οντότητες»

Ως οντότητες αναφέρονται η αγορά, βελτίωση ή προσθήκη ενός παγίου. Τα πεδία ενημερώνονται κατά την καταχώρηση των παραστατικών αγοράς και πώλησης του παγίου. Η συμπλήρωση ή μεταβολή κάποιων πεδίων μπορεί να γίνει κι από την εργασία «Στοιχεία οντοτήτων».

.

Ενότητα «Σταθερά»

 Κωδικός οντότητας: Προβάλλεται ο κωδικός οντότητας.
 Περιγραφή οντότητας: Προβάλλεται η ημερομηνία και το παραστατικό αγοράς της οντότητας.
 Κωδικός παγίου: Προβάλλεται ο κωδικός του παγίου.
 Τύπος οντότητας: Προβάλλεται ο τύπος οντότητας (κύριο πάγιο ή προσθήκη ή βελτίωση).
 Περιγραφή παγίου: Προβάλλεται η περιγραφή του παγίου.
 Ημερομηνία ένταξης: Προβάλλεται η ημερομηνία αγοράς της οντότητας
 Παραστατικό: Προβάλλεται το παραστατικό αγοράς της οντότητας.
 Αριθμός μητρώου: Προβάλλεται ο αριθμός μητρώου της οντότητας. Δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης και αλλαγής του πεδίου.
 Μοντέλο ανάλυσης: Προβάλλεται το μοντέλο ανάλυσης της οντότητας. Δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης και αλλαγής του πεδίου.
 Αποσβένεται λογιστικά στην χρήση: Το πεδίο δηλώνει αν η οντότητα αποσβένεται λογιστικά μέσα στη χρήση ή όχι. Δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης και αλλαγής του πεδίου.
 Έναρξη λογιστικών αποσβέσεων: Προβάλλεται η ημερομηνία έναρξης των λογιστικών αποσβέσεων της οντότητας. Η τιμή του πεδίου καθορίζεται από σχετική παράμετρο στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Πάγια).
 Υπολειμματική λογιστική αξία μονάδας: Προβάλλεται η υπολειμματική λογιστική αξία μονάδας της οντότητας.
 Αποσβένεται φορολογικά στην χρήση: Το πεδίο δηλώνει αν η οντότητα αποσβένεται φορολογικά μέσα στη χρήση ή όχι. Η δυνατότητα η τιμή του πεδίου να γίνει «ΝΑΙ» εξαρτάται από την τιμή της σχετικής παραμέτρου («Οριακή αξία για φορολογική απόσβεση στη χρήση») στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Πάγια). Η τιμή της παραμέτρου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την «Αξία ένταξης» του παγίου. Δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης και αλλαγής του πεδίου.
 Έναρξη φορολογικών αποσβέσεων: Προβάλλεται η ημερομηνία έναρξης των φορολογικών αποσβέσεων της οντότητας. Η τιμή του πεδίου καθορίζεται από σχετική παράμετρο στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Πάγια).
 Υπολειμματική φορολογική αξία μονάδος: Προβάλλεται η υπολειμματική φορολογική αξία μονάδας της οντότητας.
 Αποσβένεται στατιστικά στην χρήση: Το πεδίο δηλώνει αν η οντότητα αποσβένεται στατιστικά μέσα στη χρήση ή όχι. Δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης και αλλαγής του πεδίου.
 Έναρξη στατιστικών αποσβέσεων: Προβάλλεται η ημερομηνία έναρξης των στατιστικών αποσβέσεων της οντότητας. Η τιμή του πεδίου καθορίζεται από σχετική παράμετρο στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Πάγια).
 Υπολειμματική στατιστική αξία μονάδας: Προβάλλεται η υπολειμματική στατιστική αξία μονάδας της οντότητας.
 Παρατήρηση: Προβάλλονται οι παρατηρήσεις που αφορούν την οντότητα. Δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης και αλλαγής του πεδίου.
 Άλλα στοιχεία: Προβάλλονται άλλα στοιχεία της οντότητας. Δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης και αλλαγής του πεδίου.

.

Σελίδα «Χωροθέτηση»

Προβάλλονται το υποκατάστημα που βρίσκεται η οντότητα και η ποσότητά της. Η συμπλήρωση και ενημέρωση των πεδίων γίνεται κατά την καταχώρηση των παραστατικών αγοράς και πώλησης του παγίου.

.

Σελίδα «Σχόλια»

Προβάλλονται τα σχόλια που αφορούν την οντότητα. Δίνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης και αλλαγής του πεδίου.

.

Σελίδα «Έγγραφα»

Μπορείτε να «ανεβάσετε» έγγραφα που συνδέονται με το πάγιο. Μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους, να «ανεβάσετε» αρχεία, να επεξεργαστείτε το όνομα των φακέλων που δημιουργήσατε, να διαγράψετε κάποιον από τους φακέλους ή τα αρχεία που προσθέσατε, να επιλέξτε τον τρόπο προβολής των φακέλων και των αρχείων και τέλος να μεταβείτε στον υπολογιστή σας. Για κάθε ενέργεια υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο που θα σας καθοδηγεί.

.

Ενότητα «Οικονομικά

Σελίδα «1»

Προβάλλονται τα λογιστικά, φορολογικά και στατιστικά οικονομικά στοιχεία της οντότητας. Αναλυτικά εμφανίζονται η ποσότητα και η αξία ένταξης, τα πιστωτικά/χρεωστικά, οι μειώσεις, οι πωλήσεις/απώλειες, το υπόλοιπο, η αξία και οι αποσβέσεις αναπροσαρμογών, οι απομειώσεις, η αντιστροφή απομειώσεων, η τρέχουσα αξία, οι αποσβέσεις απογραφής και χρήσης, οι πρόσθετες αποσβέσεις, οι μειώσεις αποσβέσεων, οι συνολικές αποσβέσεις, η αναπόσβεστη αξία και το κέρδος ή η ζημιά.

.

Σελίδα «Κατά περίοδο»

Προβάλλονται οι λογιστικές, φορολογικές και στατιστικές αποσβέσεις της οντότητας κατά περίοδο.

.

Σελίδα «Κατά χρήση»

Προβάλλονται οι λογιστικές, φορολογικές και στατιστικές αποσβέσεις της οντότητας κατά χρήση.

.

Σελίδα «Αθροιστές χρήστη»

Στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Πάγια) ο χρήστης μπορεί να ορίσει τα στοιχεία του παγίου που θα διαμορφώνουν τα αποτελέσματα των αθροιστών. Οι αθροιστές παρουσιάζονται σε ομάδες των τεσσάρων.

.

Σελίδα «Χωροθέτηση»

Προβάλλονται τα υποκαταστήματα που βρίσκεται το πάγιο και η ποσότητα του σε καθένα από αυτά.

.

Σελίδα «Σχόλια»

Συμπληρώστε στο πεδίο οποιαδήποτε σχόλιο/πληροφορία αφορά το πάγιο. Αν η σχετική παράμετρος στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Πάγια) είναι ενεργοποιημένη τα σχόλια του παγίου θα εμφανίζονται κατά την επιλογή του.

.

Σελίδα «Έγγραφα»

Στη συγκεκριμένη ενότητα μπορείτε να ανεβάσετε τα έγγραφα που συνδέονται με το πάγιο. Μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους, να ανεβάσετε αρχεία, να επεξεργαστείτε το όνομα των φακέλων που δημιουργήσατε, να διαγράψετε κάποιον από τους φακέλους ή τα αρχεία που προσθέσατε, να επιλέξτε τον τρόπο προβολής των φακέλων και των αρχείων και τέλος να μεταβείτε στον υπολογιστή σας. Για κάθε ενέργεια υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο που θα σας καθοδηγεί.

.

Σελίδα «Πεδία χρήστη»

Δίνονται πεδία ελεύθερου κειμένου, αριθμητικά, καταχώρησης ημερομηνίας και πινάκων που αφορούν πρόσθετα χαρακτηριστικά του παγίου τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήση. Η δημιουργία πινάκων γίνεται από την εργασία (Πίνακες – Πάγια – Πίνακες χρήστη).

.

Ενότητα «Οικονομικά»

Στη συγκεκριμένη ενότητα εμφανίζονται τα οικονομικά στοιχεία του παγίου των προσθηκών και των βελτιώσεων του καθώς και τα σύνολά τους. Σε όλες τις σελίδες της ενότητας προβάλλονται η αξία και η ποσότητα ένταξης, η αξία των πιστωτικών/χρεωστικών, των μειώσεων, των πωλήσεων/απωλειών και η ποσότητα υπολοίπου.

.

Σελίδα «Λογιστικές»

Προβάλλονται τα λογιστικά στοιχεία του παγίου. Αναλυτικότερα, η αξία και οι αποσβέσεις αναπροσαρμογών, οι απομειώσεις, η αντιστροφή απομειώσεων, η τρέχουσα αξία, οι αποσβέσεις απογραφής και χρήστης, οι μειώσεις αποσβέσεων, οι συνολικές αποσβέσεις, η αναπόσβεστη αξία και το κέρδος ή η ζημία.

.

Σελίδα «Φορολογικές»

Προβάλλονται τα φορολογικά στοιχεία του παγίου. Αναλυτικότερα, η τρέχουσα αξία, οι αποσβέσεις απογραφής, οι τακτικές και πρόσθετες αποσβέσεις, οι μειώσεις αποσβέσεων, οι συνολικές αποσβέσεις, η αναπόσβεστη αξία και το κέρδος ή η ζημιά.

.

Σελίδα «Στατιστικές»

Προβάλλονται τα στατιστικά στοιχεία του παγίου. Αναλυτικότερα, η τρέχουσα αξίας, οι αποσβέσεις απογραφής και χρήσης, οι μειώσεις αποσβέσεων, οι συνολικές αποσβέσεις, η αναπόσβεστη αξία και το κέρδος ή η ζημία.

.

Σελίδα «Αθροιστές χρήστη»

Στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Πάγια) ο χρήστης μπορεί να ορίσει τα στοιχεία του παγίου που θα διαμορφώνουν τα αποτελέσματα των αθροιστών.

.

Με [F2] προβάλλονται οι κινήσεις του παγίου.

.

.