Ιδιότητες πεδίων

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να προσδιορίσετε τις ιδιότητες των πεδίων που υπάρχουν στις εργασίες των κυκλωμάτων (διαθέσιμοι πόροι, συναλλασσόμενοι, παραστατικά κτλ.) της εφαρμογής .

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Image 1.jpg

 

 

 

 

 

 

Επιλέγετε την εργασία που επιθυμείτε με διπλό κλικ και εμφανίζονται τα πεδία, των οποίων τις ιδιότητες μπορείτε να καθορίσετε. Από προεπιλογή, ο χαρακτηρισμός κάποιων πεδίων ως «υποχρεωτικό» δεν μπορεί να μεταβληθεί και δηλώνει πως η συμπλήρωση αυτών είναι απαραίτητη για την καταχώρηση των αντίστοιχων εγγραφών. Δηλώστε ποια από τα υπόλοιπα πεδία θεωρείτε υποχρεωτικά και ορίστε αν επιθυμείτε την προτεινόμενη τιμή ή τον τύπο υπολογισμού της τιμής για το καθένα από αυτά.

Για την ακύρωση οποιασδήποτε ενέργειας πατήστε τ ο αντίστοιχο πεδίο «Ακύρωση» και για την ολοκλήρωση της εργασίας πατήστε «Καταχώρηση».

 

 

.