Παραστατικά παραγωγής

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να εισάγετε, διαγράψετε, μεταβάλλετε και εκτυπώστε προαιρετικά τα παραστατικά παραγωγής.

.

Ενότητα «Στοιχεία»

Σελίδα «1»

 Ημερομηνία: Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού.
 Σειρά: Επιλέξτε την σειρά παραστατικού που επιθυμείτε επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές παραστατικών παραγωγής). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Αριθμός: Εισάγετε τον αριθμό του παραστατικού. Αν έχει οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές παραστατικών παραγωγής), η επιλεγμένη σειρά να ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση, το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα.
 Παραστατικό: Εισάγετε τον κωδικό του παραστατικού. Αν έχει οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές παραστατικών παραγωγής), η επιλεγμένη σειρά να παράγει κωδικό παραστατικού, το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα.
 Προδιαγραφή: Εισάγετε τον κωδικό προδιαγραφής που χρησιμοποιείται για την συγκεκριμένη κίνηση παραγωγής. Η συμπλήρωση του πεδίου δεν είναι υποχρεωτική. Με την επιλογή προδιαγραφής αντιγράφονται όλα τα στοιχεία από την προδιαγραφή στο παραστατικό. Κατά την εισαγωγή της προδιαγραφής γίνεται έλεγχος των ημερομηνιών έναρξης – λήξης της (αν έχουν καθοριστεί) σε σχέση με την ημερομηνία του παραστατικού.
 Περιγραφή: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό προδιαγραφής εισάγετε την περιγραφή της.
 Παραγόμενο είδος: Εισάγετε τον κωδικό του παραγόμενου είδους. Αν έχει καθοριστεί προδιαγραφή τότε αντιγράφεται το παραγόμενο είδος.
 Χρώμα: Εισάγετε το χρώμα και την ποσότητα του παραγόμενου είδους. Αν έχει καθοριστεί προδιαγραφή τότε αντιγράφεται το χρώμα και η ποσότητα του παραγόμενου είδους.
 Περιγραφή: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό του παραγόμενου είδους εισάγετε την περιγραφή του. Αν έχει καθοριστεί προδιαγραφή τότε αντιγράφεται το παραγόμενο είδος.
 Φάση: Εισάγετε την φάση παραγωγής του παραγόμενου επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως σχεδιάστηκαν στην εργασία Πίνακες – Παραγωγή – Φάσεις παραγωγής. Αν στο σχεδιασμό παραστατικών παραγωγής έχετε δηλώσει προτεινόμενη φάση παραγωγής, κατά την εισαγωγή της «Σειράς» το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα. Αν έχει καθοριστεί προδιαγραφή τότε αντιγράφεται η φάση της προδιαγραφής. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.
 Κατάσταση: Εισάγετε την κατάσταση του παραγόμενου (προγραμματισμένο ή εκτελεσμένο) επιλέγοντας από τις διαθέσιμές τιμές του προτεινόμενου πίνακα. Αν στο σχεδιασμό παραστατικών παραγωγής έχετε δηλώσει προτεινόμενη κατάσταση, κατά την εισαγωγή της «Σειράς» το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα.
 Α.Χ. παραγωγής: Εισάγετε τον αποθηκευτικό χώρο που βρίσκεται το παραγόμενο. Αν στην σειρά του παραστατικού έχετε δηλώσει αποθηκευτικό χώρο, κατά την εισαγωγή της «Σειράς» το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική. Αν δεν έχει καθοριστεί αποθηκευτικός χώροι στην “Σειρά”, τότε και στα δύο πεδία μπαίνει ο default αποθηκευτικός χώρος του υποκαταστήματος που επιλέχθηκε κατά την εισαγωγή στην εφαρμογή.
 Α.Χ. ανάλωσης: Εισάγετε τον αποθηκευτικό χώρο που βρίσκεται το αναλούμενο. Αν στην σειρά του παραστατικού έχετε δηλώσει αποθηκευτικό χώρο, κατά την εισαγωγή της «Σειράς» το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική. Αν δεν έχει καθοριστεί αποθηκευτικός χώροι στην “Σειρά”, τότε και στα δύο πεδία μπαίνει ο default αποθηκευτικός χώρος του υποκαταστήματος που επιλέχθηκε κατά την εισαγωγή στην εφαρμογή.
 Παρατήρηση: Εισάγετε οποιαδήποτε πρόσθετη παρατήρηση που αφορά το παραστατικό παραγωγής.

.

Σελίδα «2»

 Άλλα στοιχεία: Εισάγετε συμπληρωματικά στοιχεία που αφορούν το παραστατικό παραγωγής.

Πελάτης / Παραστατικό  

 Πελάτης: Εισάγετε τον κωδικό του πελάτη που συνδέεται με το παραγόμενο είδος.
 Παραστατικό: Εισάγετε το παραστατικό πώλησης που συνδέεται με το παραγόμενο είδος.
 Επωνυμία: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό του πελάτη, εισάγετε την επωνυμία του.

Προμηθευτής / Παραστατικό

 Προμηθευτής: Εισάγετε τον κωδικό του προμηθευτή που συνδέεται με το παραγόμενο είδος.
 Παραστατικό: Εισάγετε το παραστατικό αγοράς που συνδέεται με το παραγόμενο είδος.
 Επωνυμία: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό του προμηθευτή, εισάγετε την επωνυμία του.

.

Σελίδα «3»

Στατιστικό κόστος

 Υπολογισμός εργατικών: Επιλέγετε τον τρόπο υπολογισμού των εργατικών. Μπορεί να είναι κάποιος συντελεστής επί την βάση υπολογισμού (π.χ. ποσότητα παραγωγής) ή κάποιο ποσοστό επί το κόστος των υλικών.
 Βάση υπολογισμού: Αν έχει επιλεχθεί ως τρόπος υπολογισμού των εργατικών ο «Συντελεστής x Βάση υπολογισμού» επιλέγετε την βάση υπολογισμού (ποσότητα / ποσότητα 2 παραγωγής, βάρος παραγωγής ή όγκος παραγωγής).
 Συντελεστής εργατικών: Αν έχει επιλεχθεί ως τρόπος υπολογισμού των εργατικών ο «Συντελεστής x Βάση υπολογισμού» εισάγετε τον συντελεστή.
 Ποσοστό εργατικών: Αν έχει επιλεχθεί ως τρόπος υπολογισμού των εργατικών ο «Ποσοστό x Κόστος υλικών» εισάγετε το σχετικό ποσοστό.
 Ποσοστό Γ.Β.Ε.: Εισάγετε το σχετικό ποσοστό που επιβαρύνει το κόστος υλικών.

Στατιστικό κόστος

 Κόστος υλικών: Η τιμή του πεδίου αναφέρεται στο κόστος υλικών που αναλώθηκαν και είναι το άθροισμα των γινομένων που προκύπτουν από την ποσότητα του κάθε αναλούμενου επί την τιμή της παραμέτρου «Τιμή στατιστικής κοστολόγησης» των αποθεμάτων (Οργάνωση – Παράμετροι – Αποθέματα).
 Κόστος εργατικών: Η τιμή του πεδίου αναφέρεται στο κόστος των εργατικών και υπολογίζεται βάσει των στοιχείων που έχουν επιλεχθεί στα πεδία «Υπολογισμός εργατικών», «Βάση υπολογισμού», «Συντελεστής εργατικών» και «Ποσοστό εργατικών».
 Κόστος Γ.Β.Ε.: Η τιμή του πεδίου αναφέρεται στο κόστος Γ.Β.Ε. και υπολογίζεται βάσει το ποσοστού που έχει εισαχθεί στο αντίστοιχο πεδίο.

Σελίδα «4»

 Υποκατάστημα: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με το υποκατάστημα που είναι δηλωμένο στην «Σειρά» του παραστατικού.
 Εκτυπωμένο: Η τιμή του πεδίου καθορίζεται από το αν το παραστατικό παραγωγής έχει εκτυπωθεί ή όχι.

.

Γραμμές παραστατικού

Παραγωγή

 Κωδικός: Το πεδίο αναφέρεται στον κωδικό του παραγόμενου είδους. Είτε τον εισάγετε, είτε συμπληρώνεται κατά την εισαγωγή της προδιαγραφής ή την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στο header του παραστατικού.
 Περιγραφή είδους: Το πεδίο αναφέρεται στην περιγραφή του παραγόμενου είδους. Είτε το εισάγετε εναλλακτικά αντί του κωδικού, είτε συμπληρώνεται κατά την εισαγωγή της προδιαγραφής ή την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στο header του παραστατικού.
 Ποσότητα: Το πεδίο αναφέρεται στην ποσότητα του παραγόμενου είδους. Είτε την εισάγετε, είτε συμπληρώνεται κατά την εισαγωγής της προδιαγραφής ή την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στο header του παραστατικού.
 Φύρα: Εισάγετε το ποσοστό φύρας.

.

Αναλώσεις

 Κωδικός: Το πεδίο αναφέρεται στον κωδικό του αναλούμενου είδους. Είτε τον εισάγετε, είτε συμπληρώνεται κατά την εισαγωγή της προδιαγραφής.
 Περιγραφή είδους: Το πεδίο αναφέρεται στη περιγραφή του αναλούμενου είδους. Είτε το εισάγετε εναλλακτικά αντί του κωδικού, είτε συμπληρώνεται κατά την εισαγωγή της προδιαγραφής.
 Χρώμα: Το πεδίο αναφέρεται στο χρώμα του αναλούμενου είδους. Είτε τον εισάγετε, είτε συμπληρώνεται κατά την εισαγωγή της προδιαγραφής.
 Μέγεθος: Το πεδίο αναφέρεται στο μέγεθος του αναλούμενου είδους. Είτε τον εισάγετε, είτε συμπληρώνεται κατά την εισαγωγή της προδιαγραφής.
 Ποσότητα: Το πεδίο αναφέρεται στην ποσότητα του αναλούμενου είδους. Είτε την εισάγετε, είτε συμπληρώνεται κατά την εισαγωγή της προδιαγραφής. Κάθε φορά που αλλάζει η ποσότητα του κυρίως παραγόμενου, μετά από σχετική ερώτηση επανακαθορίζονται οι γραμμές του παραστατικού με βάση την προδιαγραφή (με τις νέες ποσότητες).
 Φύρα: Εισάγετε το ποσοστό φύρας.

.

Επεξεργασίες

 Επεξεργασία: Το πεδίο συμπληρώνεται με το στάδιο επεξεργασίας. Η συμπλήρωση του πεδίου γίνεται είτε επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, είτε αυτόματα κατά την συμπλήρωση του πεδίου «Φάση».

.

Κοστολογικά στοιχεία

 Κοστολογικό στοιχείο: Εισάγετε το επιθυμητό κοστολογικό στοιχείο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την συμπλήρωση του πεδίου «Φάση».
 Συντελεστής: Εισάγετε τον συντελεστή του κοστολογικού στοιχείου.
 Αξία κόστους:

.

Στο κάτω μέρος του παραστατικού υπάρχουν πεδία που αναφέρονται στη συνολική ποσότητα των παραγόμενων και αναλούμενων, στο στατιστικό κόστος και στο κόστος παραγωγής.

Επιλέγοντας το λεκτικό του πεδίου «Στατιστικό κόστος» προβάλλονται αναλυτικά το κόστος υλικών, εργατικών, Γ.Β.Ε και παραγόμενης μονάδος.

.

Ενότητα «Έγγραφα»

Σελίδα «1»

Η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε φακέλους, να ανεβάσετε αρχεία, να επεξεργαστείτε το όνομα των φακέλων που δημιουργήσατε, να διαγράψετε κάποιον από τους φακέλους ή τα αρχεία που προσθέσατε, να επιλέξτε τον τρόπο προβολής των φακέλων και των αρχείων και τέλος να μεταβείτε στον υπολογιστή σας. Για κάθε ενέργεια υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο που θα σας καθοδηγεί.

.

Σελίδα «Σχόλια»

Εισάγετε οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία αφορά το παραστατικό.

.

Ενότητα «Πεδία χρήστη»

Χρησιμοποιήστε τα πεδία για την καταχώρηση στοιχείων που αφορούν το παραστατικό. Δίνονται πεδία ελεύθερου κειμένου, αριθμητικά, ημερομηνίας και πινάκων. Η δημιουργία πινάκων γίνεται από την επιλογή (Πίνακες – Παραγωγή – Πίνακες χρήστη).

.