Καρτέλες

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των καρτελών εξοπλισμού.

.

.

Τα στοιχεία της εκτύπωσης προέρχονται από τις κινήσεις εξοπλισμού. Για κάθε εξοπλισμό προβάλλονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 ο τύπος,
 το χαρακτηριστικό 1 & 2,
 αν υπάρχει συσχετισμός και με ποιο δεδομένο και
 τα στοιχεία των κινήσεων του (η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης, ο τίτλος, ο τύπος κίνησης, η κατάσταση κίνησης, το πρόσωπο που συνδέεται και η παρατήρηση).

.

.

Προηγούμενο

Ημερολόγιο