Ημερολόγιο

.

Η εκτύπωση προβάλει τα παραστατικά δαπανών ανά ημέρα και για κάθε παραστατικό εμφανίζει: την ημερομηνία έκδοσης, το παραστατικό, τον τύπο παραστατικού, τον κωδικό και την επωνυμία του προμηθευτή, την αιτιολογία, την καθαρή αξία, τα άλλα έξοδα, την αξία ΦΠΑ, το πληρωτέο και τον κωδικό και την επωνυμία του προσώπου.

.

Επόμενο

Στατιστική