Καρτέλες

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των καρτελών των λογαριασμών. Μπορείτε να καθορίσετε το νόμισμα, αν θα περιλαμβάνονται οι εγγραφές που δεν κινήθηκαν στο χρονικό διάστημα που ορίσατε και αυτές με μηδενικό υπόλοιπο. Ανά λογαριασμό προβάλλονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή
 η λογιστική κατηγορία
 το είδος του λογαριασμού
 η κατηγορία του ελέγχου κινήσεων του
 η τράπεζα και ο σχετικός λογαριασμός, αν πρόκειται για τραπεζικό λογαριασμό και
 οι κινήσεις.

Για κάθε κίνηση του λογαριασμού εμφανίζονται η ημερομηνία, ο κωδικός, ο κωδικός του παραστατικού , η αιτιολογία, η χρέωση ή η πίστωση της κίνησης και το υπόλοιπο (χρεωστικό ή πιστωτικό).

.

.

Προηγούμενο

Ημερολόγιο