Τύποι κινήσεων

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δημιουργήσετε τον πίνακα με τους τύπους κινήσεων των στοιχείων εξοπλισμού. Οι τιμές του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στην εργασία «Κινήσεις εξοπλισμού».

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Για κάθε τύπο κίνησης δηλώστε κωδικό, περιγραφή και χρώμα με το οποίο θα εμφανίζεται στο αντίστοιχο ημερολόγιο. Για να διευκολύνεται η καταχώρηση παραστατικών παροχής / δαπάνης μέσω των κινήσεων εξοπλισμού μπορείτε να καθορίσετε την σειρά παραστατικού παροχής / δαπάνης, την υπηρεσία / δαπάνη και την προτεινόμενη ποσότητα παροχής / λήψης.

.