Απαιτήσεις παραγωγής

Βάση είδους

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των απαιτήσεων παραγωγής με βάση το παραγόμενο είδος και την ποσότητα παραγωγής που θα καθορίσετε. Για την λειτουργία της εργασίας είναι απαραίτητο να υπάρχει προδιαγραφή για το παραγόμενο είδος.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Από προεπιλογή για κάθε παραγόμενο είδος και τα αναλούμενα του προβάλλονται:

 ο κωδικός,
 η περιγραφή,
 η ποσότητα παραγγελιών,
 το υπόλοιπο,
 τα αναμενόμενα,
 το όριο ασφαλείας και
 η ποσότητα της απαίτησης.

.

Ο κωδικός των ειδών λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων τους.

.

Βάση παραγγελιών

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των απαιτήσεων παραγωγής βάσει των παραγγελιών. Για την λειτουργία της εργασίας είναι απαραίτητο να υπάρχει προδιαγραφη για τα είδη των παραγγελιών. Οι ερωτήσεις που υπάρχουν στις «Επιλογές» επηρεάζουν την προβολή των δεδομένων της εκτύπωσης.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Από προεπιλογή για κάθε παραγόμενο είδος και τα αναλούμενα του προβάλλονται:

 ο κωδικός,
 η περιγραφή,
 η ποσότητα παραγγελιών,
 το υπόλοιπο,
 τα αναμενόμενα,
 το όριο ασφαλείας και
 η ποσότητα της απαίτησης.

.

Από προεπιλογή ο κωδικός των ειδών λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων τους.

.

.