Βιβλίο εισπρακτέων

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του βιβλίου εισπρακτέων αξιογράφων. Από προεπιλογή για κάθε αξιόγραφο προβάλλονται τα στοιχεία που αφορούν:

 τον κωδικό του είδους του
 τον αριθμό
 τον εκδότη
 την τράπεζα έκδοσης
 το χαρτοφυλάκιο που βρίσκεται
 τον κάτοχο
 την ημερομηνία έκδοσης
 την ημερομηνία παραλαβής
 την ημερομηνία λήξης
 την αξία
 την κατάσταση (εξοφλημένο, εκκρεμές, μεταβιβασμένο κτλ.) και
 τυχόν παρατηρήσεις που υπάρχουν.

.