Κινήσεις περιόδου

Η εργασία επιτρέπει τον προβολή και εκτύπωση των κινήσεων των λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων για δοτό ημερολογιακό διάστημα. Για κάθε λογαριασμό προβάλλονται: ο κωδικός, η περιγραφή, ο τύπος λογαριασμού, η καθαρή αξία, η αξία ΦΠΑ και η συνολική αξία των εσόδων ή των εξόδων για την προηγούμενη και την καθορισμένη χρονική περίοδο. Ο κωδικός του λογαριασμού λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

Προηγούμενο

Ισοζύγιο

Επόμενο

Ημερολόγιο