Σύγκριση χρήσεων

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση των αποτελεσμάτων σύγκρισης των οικονομικών στοιχείων των λογαριασμών μεταξύ της τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης. Με βάση τα κριτήρια που ορίσατε (περίοδο και καθαρή αξία ή αξία ΦΠΑ), για κάθε λογαριασμό απεικονίζονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 ο τύπος λογαριασμού,
 το σύνολο της καθαρής αξίας ή της αξίας ΦΠΑ της τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης της περιόδου που επιλέξατε και προοδευτικά και
 οι αξιακές και ποσοστιαίες διαφορές των μεγεθών αυτών.

.