Ανάλυση υπολοίπων

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της ανάλυσης υπολοίπου των προμηθευτών.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Για κάθε επιλεγμένο προμηθευτή παρουσιάζονται:

 ο κωδικός και η επωνυμία,
 η αξία υπολοίπου και
 αναλυτικά οι κινήσεις που διαμορφώνουν το υπόλοιπο.

Τα παραστατικά λειτουργούν σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων της σχετικής κίνησης του προμηθευτή.

.