Λογαριασμοί σύνδεσης

Χρησιμοποιήστε την εργασία για τον καθορισμό λογαριασμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους διάφορους σχεδιασμούς σύνδεσης με λογιστική.

.

.