Σύγκριση χρήσεων

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των συγκριμένων μεγεθών μεταξύ τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης. Για την περίοδο που επιλέξατε και για το πεδίο μέτρησης για κάθε λογαριασμό παρουσιάζονται:

 ο κωδικός
 η περιγραφή

τα περιοδικά και προοδευτικά μεγέθη της τρέχουσας και προηγούμενης χρήστης , η μεταξύ τους διαφορά και η ποσοστιαία απόκλιση τους