Παραστατικά αγοράς

Σελίδα «1»

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του παραστατικού. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του παραστατικού. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Τύπος παραστατικού: Επιλέξτε τον σχετικό τύπο παραστατικού. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Κωδικός κίνησης προμηθευτή: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την εισαγωγή του τύπου παραστατικού και δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής.
 Κωδικός κίνησης αποθεμάτων: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την εισαγωγή του τύπου παραστατικού και δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής.
 Κωδικός κίνησης δαπάνης: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την εισαγωγή του τύπου παραστατικού και δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής.
 Κωδικός κίνησης παγίων: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την εισαγωγή του τύπου παραστατικού και δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής.
 Αυτοτιμολόγηση: Καθορίστε αν το παραστατικό αφορά ή όχι αυτοτιμολόγηση.
 Κωδικός αποστολής από λήπτη: Εισάγετε τον κωδικό αποστολής των στοιχείων myDATA του παραστατικού στην ΑΑΔΕ από τον συναλλασσόμενο. Το πεδίο έχει συμπληρωθεί για τους σχεδιασμούς της Unisoft και δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής.
  Κωδικός μη αποστολής από εκδότη: Εισάγετε τον κωδικό αποστολής των στοιχείων myDATA του παραστατικού στην ΑΑΔΕ σε περίπτωση μη αποστολής τους από τον εκδότη. Το πεδίο έχει συμπληρωθεί για τους σχεδιασμούς της Unisoft και δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής.
 Αιτιολογία κίνησης παρ/κού: Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται και ποια πληροφορία (επωνυμία συναλλασσομένου, περιγραφή σειράς παρ/κού, περιγραφή κωδικού κίνησης, αιτιολογία παραστατικού, αιτιολογία 2 παραστατικού, περιγραφή κωδικού κίνησης) στο πεδίο «Αιτιολογία» κατά την προβολή της κίνησης του προμηθευτή που συνδέεται με το παραστατικό.
 Αιτιολογία 2 κίνησης παρ/κού: Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται και ποια πληροφορία (επωνυμία συναλλασσομένου, περιγραφή σειράς παρ/κού, περιγραφή κωδικού κίνησης, αιτιολογία παραστατικού, αιτιολογία 2 παραστατικού, περιγραφή κωδικού κίνησης) στο πεδίο «Αιτιολογία 2» κατά την προβολή της κίνησης του προμηθευτή που συνδέεται με το παραστατικό.
 Αιτιολογία κινήσεων γραμμών: Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται και ποια πληροφορία (επωνυμία συναλλασσομένου, περιγραφή σειράς παρ/κού, περιγραφή κωδικού κίνησης, αιτιολογία παραστατικού, αιτιολογία 2 παραστατικού, περιγραφή κωδικού κίνησης) στο πεδίο «Αιτιολογία» κατά την προβολή της κινήσεις των ειδών/υπηρεσιών που συνδέονται με το παραστατικό.
 Αιτιολογία 2 κινήσεων γραμμών: Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται και ποια πληροφορία (επωνυμία συναλλασσομένου, περιγραφή σειράς παρ/κού, περιγραφή κωδικού κίνησης, αιτιολογία παραστατικού, αιτιολογία 2 παραστατικού, περιγραφή κωδικού κίνησης) στο πεδίο «Αιτιολογία 2» κατά την προβολή της κινήσεις των ειδών/υπηρεσιών που συνδέονται με το παραστατικό.
 Τρόπος αναζήτησης ειδών: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα με ποιον τρόπο θα γίνεται η αναζήτηση των ειδών στο συγκεκριμένο παραστατικό. Τι τιμές του πίνακα ορίζονται στην εργασία (Πίνακες – Αποθέματα – Τρόποι αναζήτησης ειδών).
 Αυτόματη αλλαγή γραμμής: Καθορίστε αν στις γραμμές των παραστατικών μετά την εισαγωγή του κωδικού θα μεταβαίνετε αυτόματα στην επόμενη γραμμή.
 Defauld προμηθευτής αποδείξεων: Δηλώστε αν θα υπάρχει προεπιλεγμένος προμηθευτής των αποδείξεων αγορών / δαπανών.
 Ισχύει η τιμολογιακή πολιτική: Ορίστε αν θα λαμβάνονται υπόψη ή όχι οι τιμολογιακές πολιτικές που αφορούν είδη/υπηρεσίες και προμηθευτές.

.

Σελίδα «2»

 Αυτόματη εκτέλεση παραγγελιών: Ορίστε αν θα γίνεται αυτόματη εκτέλεση παραγγελιών και βάση ποιου σεναρίου.
 Ενημερώνει ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Καθορίστε αν το παραστατικό θα ενημερώνει το σύστημα διαχείρισης πετρελαίου θέρμανσης.
 Υπολογισμός τιμών πώλησης από markup: Καθορίστε αν στον καθορισμό των τιμών πώλησης θα λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό markup. Οι διαθέσιμες τιμές είναι « Όχι», «Νέες εγγραφές» και «Πάντοτε». Η ενεργοποίηση της παραμέτρου λειτουργεί σε συνδυασμό με τις παραμέτρους των αποθεμάτων: «Υπολογισμός τιμών πώλησης από markup», «Βάση υπολογισμού τιμών πώλησης από markup» και «Στρογγυλοποίηση νέων τιμών πώλησης βάση πίνακα»
 Συμμετέχει στην ΜΥΦ: Επιλέξτε αν το παραστατικό συμμετέχει και με ποιον τρόπο (όχι ή αναλυτικά (τιμολόγια) ή αναλυτικά (πιστωτικά) ή λοιπές δαπάνες) στην ΜΥΦ.
 ΦΠΑ άρθρου 39β: Ορίστε αν ο ΦΠΑ υπολογίζεται βάση τις διατάξεις του άρθρου 39β.
 Μεταβολή ΦΠΑ: Ορίστε αν επιτρέπεται ή όχι η αλλαγή της αξίας του ΦΠΑ.
 Κωδικός συναλλαγής ΑΑΔΕ: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τη σχετική λίστα τον κωδικό ΑΑΔΕ του παραστατικού αναφορικά με την σήμανση του.
 Κωδικός Intrastat: Εισάγετε τον σχετικό κωδικό Intrastat.

.

Ταξινόμηση γραμμών

 Ταξινόμηση γραμμών ειδών: Ορίστε αν θα γίνεται ταξινόμηση των γραμμών του παραστατικού που αφορούν τα είδη και με ποιον τρόπο (κωδικό, περιγραφή, παρατήρηση, αιτιολογία γραμμής, θέση/ράφι, προμηθευτή, κωδ/ση προμ/τη κλπ).
 Στήλες γραμμών υπηρεσιών: Ορίστε αν θα γίνεται ταξινόμηση των γραμμών του παραστατικού που αφορούν τις υπηρεσίες και με ποιον τρόπο (κωδικό, περιγραφή, παρατήρηση, αιτιολογία γραμμής, θέση/ράφι, προμηθευτή, κωδ/ση προμ/τη κλπ).

.

Καθορισμός στηλών

 Στήλες γραμμών ειδών: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σχεδιασμό των στηλών των γραμμών του παραστατικού που αφορούν είδη. Οι τιμές του πίνακα καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Στήλες γραμμών παρ/κού – Κινήσεις ειδών).
 Στήλες γραμμών υπηρεσιών: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σχεδιασμό των στηλών των γραμμών του παραστατικού που αφορούν υπηρεσίες. Οι τιμές του πίνακα καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Στήλες γραμμών παρ/κού – Κινήσεις υπηρεσιών).
 Στήλες γραμμών παγίων: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σχεδιασμό των στηλών των γραμμών του παραστατικού που αφορούν υπηρεσίες. Οι τιμές του πίνακα καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Στήλες γραμμών παρ/κού – Κινήσεις παγίων).
 Στήλες πληρωμών (κινήσεις): Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σχεδιασμό των στηλών των γραμμών του παραστατικού που αφορούν εισπράξεις. Οι τιμές του πίνακα καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Στήλες γραμμών παρ/κού – Κινήσεις προμηθευτών).
 Στήλες πληρωμών (αξιόγραφα): Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα τον σχεδιασμό των στηλών των γραμμών του παραστατικού που αφορούν αξιόγραφα. Οι τιμές του πίνακα καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Στήλες γραμμών παρ/κού – Κινήσεις αξιογράφων).

.

Σελίδα «3»

Έξοδα

 Επιτρέπει έξοδα: Ορίστε αν επιτρέπεται ή όχι ο υπολογισμός εξόδων στο παραστατικό.
 Έξοδα αγορών: Μπορείτε να επιλέξτε από τον προτεινόμενο πίνακα τις επιτρεπόμενες κατηγορίες εξόδων που θα υπολογίζονται στο παραστατικό. Οι τιμές του πίνακα ορίζονται από την εργασία (Πίνακες – Αγορές – Έξοδα/Φόροι αγορών).

.

Πληρωμές

 Επιτρέπει πληρωμές: Ορίστε αν επιτρέπονται ή όχι οι πληρωμές στο παραστατικό.
 Ταμειακά στοιχεία: Αν επιτρέπονται οι πληρωμές στο παραστατικό επιλέξτε τα επιτρεπόμενα ταμειακά στοιχεία.

.

Έλεγχοι

 Οριακή ημερομηνία: Επιλέξτε την ημερομηνία που θα λειτουργεί ως φραγή σε μεταβολές – διαγραφές ή και σε νέες καταχωρήσεις παραστατικών που αφορούν ημερομηνίες μέχρι και τη συγκεκριμένη. Οι οριακές ημερομηνίες καθορίζονται στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Εταιρίες/Χρήσεις – Οριακές ημερομηνίες). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Έλεγχος ημερομηνίας: Επιλέξτε αν θα γίνεται έλεγχος της ημερομηνίας καταχώρησης του παραστατικού. Μπορείτε να ορίσετε σαν ημερομηνία καταχώρησης την ημερομηνία εισόδου στην εφαρμογή ή την ημερομηνία του συστήματος.
 Επιτρεπόμενοι προμηθευτές: Καθορίστε ποια κατηγορία προμηθευτών θα μπορεί να επιλεχτεί στο συγκεκριμένο παραστατικό.
 Επιτρεπόμενα χαρακτηριστικά δαπανών: Καθορίστε το χαρακτηριστικό που θα έχουν οι επιτρεπόμενες επιλεγμένες δαπάνες για το συγκεκριμένο παραστατικό.
 Έλεγχος πεδίων (ΑΦΜ, ΔΟΥ): Ορίστε αν θα γίνεται έλεγχος της εγκυρότητας και της ορθότητας των πεδίων που αφορούν το ΑΦΜ και την ΔOY του προμηθευτή.
 Έλεγχος ομοίων κωδικών: Καθορίστε αν θα γίνεται έλεγχος στις γραμμές παραστατικού για την καταχώρηση ομοίων κωδικών ειδών/υπηρεσιών. Μπορείτε να ορίσετε να υπάρχει σχετική προειδοποίηση ή να γίνεται ομαδοποίηση των ομοίων κωδικών.
 Έλεγχος τιμής σε όμοιος κωδικούς: Καθορίστε αν στις γραμμές του παραστατικού θα γίνεται έλεγχος της τιμής για όμοιους κωδικούς ειδών/υπηρεσιών.
 Επιτρεπόμενοι τύποι ταμειακών στοιχείων: Καθορίστε τον τύπο των επιτρεπόμενων ταμειακών στοιχείων (απροσδιόριστος, μετρητά, κατάθεση, τραπεζική κάρτα, αξιόγραφα).

.

Σελίδα «4»

 Έλεγχος υπέρβασης του Ν.4172: Καθορίστε αν θα γίνεται έλεγχος που σχετίζεται με τον Ν.4172.
 Έλεγχος συνολικής αξίας: Καθορίστε αν θα γίνεται έλεγχος της συνολικής αξίας του παραστατικού. Μπορείτε να ορίσετε απαγόρευση των μηδενικών ή των αρνητικών αξίων ή να επιτρέπονται μόνο οι θετικές.

.

Ενημέρωση λογιστικής

 Σύνδεση με την λογιστική: Επιλέξτε τον σχεδιασμό που αφορά την σύνδεση με την λογιστική.
 On line ενημέρωση: Ορίστε αν θα γίνεται ή όχι on line ενημέρωση της λογιστικής.
 Λογαριασμός: Επιλέξτε τον λογαριασμό που χρησιμοποιείται για την δημιουργία άρθρων λογιστικής με βάση την σύνδεση που δηλώσατε.
 Λογαριασμός πληροφόρησης (Χ): Επιλέξτε τον επί μέρους λογαριασμό χρέωσης που χρησιμοποιείται για την δημιουργία άρθρων λογιστικής με βάση την σύνδεση που δηλώσατε.
 Λογαριασμός πληροφόρησης (Π): Επιλέξτε τον επί μέρους λογαριασμού πίστωσης που χρησιμοποιείται για την δημιουργία άρθρων λογιστικής με βάση την σύνδεση που δηλώσατε.

.

.