Αναπαραγγελία κατά είδος

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των ορίων ασφαλείας και αναπαραγγελίας των ειδών. Ορίστε αν η κατάσταση θα περιλαμβάνει τα αναμενόμενα και θα αφαιρεί τα δεσμευμένα.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Τα στοιχεία που προβάλλονται για κάθε είδος είναι:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 η μονάδα μέτρησης,
 ο κωδικός και η επωνυμία του βασικού προμηθευτή,
 η κωδικοποίηση του βασικού προμηθευτή,
 το όριο ασφαλείας και αναπαραγγελίας,
 το υπόλοιπο
 τα αναμενόμενα
 τα δεσμευμένα και
 η ποσότητα της ελάχιστης παραγγελίας.

Η στήλη «Ελάχιστη παραγγελία» αναφέρεται στην ποσότητα του είδους που θα πρέπει να παραγγείλετε βάσει του ορίου αναπαραγγελίας που έχετε ορίσει. Ο κωδικός του είδους λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

.