Αγορές

Χρησιμοποιήστε την εργασία για τον καθορισμό των παραμέτρων που αφορούν τις αγορές.

Γενικά

Σελίδα «1»

 Διαδοχικές νέες εγγραφές: Καθορίστε αν θα επιτρέπονται ή όχι οι διαδοχικές νέες εγγραφές, αν δηλαδή μετά την καταχώρηση κάποιου παραστατικού η εφαρμογή θα προτείνει νέα καταχώρηση με την ίδια σειρά παραστατικού.
 Πλήρες ιστορικό τιμών: Καθορίστε αν θα τηρείται ή όχι πλήρες ιστορικό τιμών των ειδών και των υπηρεσιών.
 Εμφάνιση και γενικού ιστορικού τιμών: Καθορίστε αν θα εμφανίζεται η σελίδα «Γενικό» στην εργασία «Ιστορικό τιμών» των παραστατικών αγοράς.
 Επιλογή από το ιστορικό τιμών: Καθορίστε αν η επιλογή από το ιστορικό τιμών θα αφορά τιμές και εκπτώσεις ή μόνο τιμές ή τίποτα. Η παράμετρος συνδέεται με την έμμεση εργασία «Πρόσφατες αγορές» που υπάρχει στο [F3], στις γραμμές του παραστατικού. Αν ως τιμή του πεδίου οριστεί «Τίποτα», τότε γίνεται προσθήκη μόνο του είδους χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η τιμή και οι εκπτώσεις.
 Έκπτωση προμηθευτή στις γραμμές των παραστατικών: Ορίστε αν θα εμφανίζεται ή όχι η έκπτωση του προμηθευτή στις γραμμές των παραστατικών και σε ποιο πεδίο των γραμμών.
 Εφαρμογή εκπτώσεων προμ/τή, πληρωμής και αποστολής: Επιλέξτε τον τρόπο εφαρμογής (αθροιστικά ή αποκλειστικά (δηλ. κάθε ποσοστό έκπτωσης ξεχωριστά)) των εκπτώσεων προμηθευτή, πληρωμής και αποστολής στα παραστατικά αγορών.
 Εισαγωγή προμηθευτή στους προμηθευτές των ειδών: Καθορίστε αν κατά την καταχώρηση ενός παραστατικού αγοράς θα ενημερώνεται ο πίνακας προμηθευτών του είδους..
 Πλήθος εγγραφών αναζήτησης αριθμού αυτοκινήτων: Καθορίστε το πλήθος των εγγραφών στις οποίες θα γίνεται αναζήτηση του αριθμού αυτοκινήτου των αποστολών.
 Πλήθος χρήσεων αναζήτησης αριθμού αυτοκινήτων: Καθορίστε το πλήθος των χρήσεων στις οποίες θα γίνεται η αναζήτηση του αριθμού αυτοκινήτου των αποστολών.
 Εξαίρεση παραγγελιών από τον browser: Καθορίστε αν στον browser των παραστατικών αγοράς θα εμφανίζονται ή όχι οι παραγγελίες ή αν θα εξαιρούνται μόνο οι εκτελεσμένες. Αν επιλέξετε να μην εμφανίζεται καμία παραγγελία, τότε εξαιρούνται και τα παραστατικά με τύπο 90.
 Έντυπα παραστατικών δαπανών: Καθορίστε τα έντυπα δαπανών που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση.
 

Ημερολόγιο

 Παραγγελίες: Καθορίστε ποιοι τύποι παραγγελιών θα εμφανίζονται στο ημερολόγιο αγορών.
 Κινήσεις παραγγελιών με διαφορετική παράδοση: Ορίστε αν στο ημερολόγιο αγορών θα εμφανίζονται ή όχι οι παραγγελίες με διαφορετική ημερομηνία παράδοσης ειδών.
 Πεδία εμφάνισης: Ορίστε ποια στοιχεία των παραγγελιών θα εμφανίζονται στο ημερολόγιο αγορών.

.

Σελίδα «2»

 Χρώμα: Ορίστε το χρώμα με το οποίο θα εμφανίζονται στο ημερολόγιο αγορών οι ανεκτέλεστες παραγγελίες.
 Χρώμα εκτελεσμένων: Ορίστε το χρώμα με το οποίο θα εμφανίζονται στο ημερολόγιο αγορών οι εκτελεσμένες παραγγελίες.
 Υπενθυμίσεις: Καθορίστε αν θα υπάρχουν υπενθυμίσεις ή όχι για τις κινήσεις παραγγελιών.
 Ημέρες ελέγχου: Αν έχετε ορίσει να υπάρχουν υπενθυμίσεις για τις κινήσεις παραγγελιών δηλώστε κάθε πόσες μέρες θα γίνεται ο σχετικός έλεγχος.

.

Περιγραφές πεδίων

Ορίστε την περιγραφή, την ετικέτα και τον τίτλο κάθε πεδίου. Τα αντίστοιχα πεδία εμφανίζονται στα παραστατικά πώλησης στην επιλογή «Πεδία χρήστη».

.

Προηγούμενο

Πωλήσεις