Παραστατικά αποθήκης

.

Ενότητα «Στοιχεία»

Σελίδα «1»

 Ημερομηνία: Εισάγετε την ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού. Η εφαρμογή προτείνει την τρέχουσα ημερομηνία, η οποία μπορεί να μεταβληθεί. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Σειρά: Επιλέξτε την σειρά παραστατικού που επιθυμείτε επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές παραστατικών αποθήκης). Η συμπλήρωση του πεδίου είναι απαραίτητη για την καταχώρηση της εγγραφής.
 Αριθμός: Εισάγετε τον αριθμό του παραστατικού. Αν έχει οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές παραστατικών παραστατικών), η επιλεγμένη σειρά να ακολουθεί αυτόματη αρίθμηση, το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα.
 Παραστατικό: Εισάγετε τον κωδικό του παραστατικού. Αν έχει οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές παραστατικών ταμείου), η επιλεγμένη σειρά να παράγει κωδικό παραστατικού, το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα.
 Νόμισμα: Το πρώτο πεδίο αναφέρεται στο νόμισμα συναλλαγής . Η εφαρμογή προτείνει το κύριο νόμισμα, που έχει οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Παράμετροι – Γενικές).

Το δεύτερο πεδίο αφορά την ισοτιμία του κύριο νομίσματος με το νόμισμα συναλλαγής. Η αξία του πεδίου έχει τιμή ένα (1) αν το νόμισμα συναλλαγής είναι το κύριο. Αν το νόμισμα συναλλαγής είναι διαφορετικό, τότε γίνεται αναζήτηση για την ισοτιμία των δύο νομισμάτων, με βάση την ημερομηνία του παραστατικού και το πεδίο συμπληρώνεται ανάλογα. Αν δεν βρεθεί ισοτιμία η εφαρμογή παράγει σχετικό μήνυμα και η τιμή του πεδίου παραμένει ένα (1) μέχρι να καθοριστεί από τον χρήστη.

 Αποθ. χώρος: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με τον αποθηκευτικό χώρο που έχει συνδεθεί με το υποκατάστημα που επιλέξατε κατά την εισαγωγή σας στην εφαρμογή. Η σύνδεση υποκαταστήματος αποθηκευτικού χώρου γίνεται στην εργασία (Πίνακες – Γενικοί- Υποκαταστήματα). Αν στον σχεδιασμό της συγκεκριμένης σειράς στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές παραστατικών αποθήκης), έχει οριστεί στη σχετική παράμετρο αποθηκευτικός χώρος η τιμή του πεδίου μεταβάλλεται αντίστοιχα.

Το δεύτερο πεδία αναφέρεται, ανάλογα με την σειρά του παραστατικού στον αποθηκευτικό χώρο εισαγωγής των ειδών.

 Σκοπός διακίνησης: Εισάγετε τον σκοπό διακίνησης των ειδών επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Σκοποί διακίνησης). Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα αν κατά τον σχεδιασμό της σειράς του παραστατικού στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές Παραστατικών αποθήκης) έχει οριστεί τιμή στο αντίστοιχο πεδίο.
 Αρ. αυτοκινήτου: Εισάγετε τον αριθμό του αυτοκινήτου που θα κάνει την μεταφορά των ειδών.
 Μεταφορέας: Εισάγετε τον μεταφορέα των ειδών επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Γενικοί – Μεταφορείς).
 Δρομολόγιο: Εισάγετε το δρομολόγιο που θα ακολουθηθεί επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Πωλήσεις – Δρομολόγια πωλήσεων).
 Αιτιολογία & Αιτιολογία 2: Συμπληρώστε τα πεδία με πληροφορίες που αφορούν την κίνηση του είδους.

.

Σελίδα «2»

 Υποκατάστημα: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με το υποκατάστημα που επιλέξατε κατά την εισαγωγή σας στην εφαρμογή.
 Λογαριασμός: Εισάγετε τον λογαριασμό που θα ενημερώσει τη γενική λογιστική.
 Εκτυπωμένο: Η τιμή του πεδίου μεταβάλλεται σε «ΝΑΙ» όταν το παραστατικό έχει εκτυπωθεί.
 Ακυρωμένο: Η τιμή του πεδίου μεταβάλλεται σε «ΝΑΙ» όταν το παραστατικό έχει ακυρωθεί.
 Ενημέρωση λογ/κής: Η τιμή του πεδίου μεταβάλλεται σε «ΝΑΙ» όταν το παραστατικό έχει δημιουργήσει άρθρα στην λογιστική.

.

Ενότητα «Έγγραφα»

Σελίδα «1»

Η εφαρμογή σας δίνει την δυνατότητα να δημιουργήσετε φακέλους, να ανεβάσετε αρχεία, να επεξεργαστείτε το όνομα των φακέλων που δημιουργήσατε, να διαγράψετε κάποιον από τους φακέλους ή τα αρχεία που προσθέσατε, να επιλέξτε τον τρόπο προβολής των φακέλων και των αρχείων και τέλος να μεταβείτε στον υπολογιστή σας. Για κάθε ενέργεια υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο που θα σας καθοδηγεί.

.

Σελίδα «Σχόλια»

Εισάγετε οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία και παρατήρηση αφορά το παραστατικό.

.

Ενότητα «Πεδία χρήστη»

Χρησιμοποιήστε τα πεδία για την καταχώρηση στοιχείων που αφορούν το παραστατικό. Δίνονται πεδία ελεύθερου κειμένου, αριθμητικά, ημερομηνίας και πινάκων. Η δημιουργία πινάκων γίνεται από την επιλογή (Πίνακες – Πελάτες – Πίνακες χρήστη).

.

Γραμμές παραστατικού

Μετά την εισαγωγή της σειράς του παραστατικού εμφανίζεται το τμήμα του παραστατικού που αναφέρεται στα στοιχεία των ειδών.

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του είδους .
 Περιγραφή είδους: Το πεδίο συμπληρώνεται κατά την εισαγωγή του κωδικού του είδους.
 Ποσότητα: Εισάγεται την ποσότητα του είδους. Αν το είδος έχει διαχείριση σε serial number ή χρώμα/μέγεθος με δεξί κλικ στο εικονίδιο που εμφανίζεται στο πεδίο εμφανίζεται παράθυρο που σας επιτρέπει την επιλογή serial number ή την ανάλυση σε χρώμα/μέγεθος αντίστοιχα. Αν η διαχείριση του είδος γίνεται σε παρτίδες πατώντας F3 εμφανίζεται παράθυρο με τα στοιχεία γραμμής είδους. Με αριστερό κλικ πάνω στο εικονίδιο που υπάρχει στο πεδίο «Παρτίδα», εμφανίζεται παράθυρο αναζήτησης των παρτίδων για την επιλογή της επιθυμητής. Για την καταχώρηση νέας παρτίδας κάντε πρώτα δεξί κλικ και μετά αριστερό, πάνω στο ίδιο εικονίδιο. Η εφαρμογή ανοίγει την εργασία «Στοιχεία παρτίδων» για την καταχώρηση των στοιχείων.
 Ποσότητα 2: Η συμπλήρωση του πεδίου γίνεται αυτόματα εφόσον έχει καθοριστεί, στα σταθερά στοιχεία του είδους, η σχέση των μονάδων μέτρησης του.
 Τιμή: Εισάγετε την τιμή του είδους. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα αν έχει οριστεί στην σχετική κίνηση του είδους, στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Κινήσεων), ποια τιμή θα προτείνεται.
 Έκπτ. % & Έκπτ. 2: Εισάγετε τα ποσοστά εκπτώσεων του είδους. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα αν έχει οριστεί ποσοστό έκπτωσης στα σταθερά στοιχεία του είδους, ή στο τιμοκατάλογο που ανήκει.
 Αξία: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την τιμή του είδους μετά τις εκπτώσεις.

.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες των παραστατικών αποθήκης.

 Αλλαγής κατάστασης εκτυπωμένου, όπου έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε την κατάσταση του παραστατικού σε εκτυπωμένο ή μη.
 Αλλαγή κατάστασης ακυρωμένου, όπου έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε την κατάσταση του παραστατικού σε ακυρωμένο ή όχι.
 Επαναλαμβανόμενη καταχώρηση, έχετε την δυνατότητα να προχωρήσετε σε καταχώρηση παραστατικών παρόμοιων με αυτό στο οποίο ενεργοποιήσατε την συγκεκριμένη λειτουργία.

.

.