Κινήσεις υπηρεσιών / δαπανών

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή των καταχωρημένων κινήσεων των υπηρεσιών/δαπανών.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Μολονότι παρέχεται η δυνατότητα νέας εγγραφής, για την καταχώρηση νέων κινήσεων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα παραστατικά πώλησης και αγοράς. Για την καταχώρηση μίας νέας κίνησης μέσω της συγκεκριμένης εργασίας θα πρέπει να αλλάξετε την σχετική παράμετρο που υπάρχει στο σχεδιασμό κινήσεων υπηρεσιών.

.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν κατά την καταχώρηση μιας νέας κίνησης είναι τα παρακάτω:

Σελίδα «1»

 Ημερομηνία: Εισάγετε την ημερομηνία κίνησης. Η εφαρμογή προτείνει την τρέχουσα ημερομηνία. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της κίνησης.
 Κωδικός κίνησης: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική για την καταχώρηση της κίνησης.
 Σειρά: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Αριθμός: Εισάγετε τον αριθμό του παραστατικού.
 Παραστατικό: Συμπληρώστε τα στοιχεία του παραστατικού.
 Υποκατάστημα: Το πεδίο εμφανίζει το υποκατάστημα που επιλέξατε κατά την εισαγωγή σας στην εφαρμογή και δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής.
 Υπηρεσία: Συμπληρώστε τον κωδικό της υπηρεσίας.
 Περιγραφή: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό της υπηρεσίας, εισάγετε την περιγραφή της. Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα κατά την συμπλήρωση του προηγούμενου πεδίου.
 Ποσότητα: Συμπληρώστε την ποσότητα της υπηρεσίας
 Πωλητής: Αν ο χρήστης της εφαρμογής ανήκει στην κατηγορία των πωλητών όπως έχει οριστεί στην οργάνωση λειτουργίας του συστήματος (Οργάνωση – Ασφάλεια/Χρήστες – Χρήστες), το πεδίο συμπληρώνεται με τα στοιχεία του. Σε άλλη περίπτωση το πεδίο συμπληρώνεται με τα στοιχεία του πωλητή που συνδέεται με την υπηρεσία ή επιλέγετε τον επιθυμητό από την προτεινόμενη λίστα.
 Τύπος γραμμής: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα δηλώνοντας αν η υπηρεσία ανήκει στην κατηγορία «Δώρο» ή όχι.
 Νόμισμα: Επιλέξτε το νόμισμα της συναλλαγής από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Ισοτιμία: Αν το νόμισμα που επιλέξατε είναι το κύριο η ισοτιμία έχει προκαθορισμένη τιμή ένα (1). Σε αντίθετη περίπτωση γίνεται αναζήτηση για την τιμή ισοτιμίας με βάση την ημερομηνία κίνησης. Αν δεν βρεθεί η τιμή ισοτιμίας τότε εμφανίζεται σχετικό μήνυμα και θα πρέπει να οριστεί από τον χρήστη.
 Τιμή: Στο πρώτο πεδίο συμπληρώστε την συνολική αξία της υπηρεσίας (με Φ.Π.Α. ή φόρους) ενώ στο δεύτερο η τιμή κίνησης χωρίς Φ.Π.Α. και φόρους. Αν κατά τον σχεδιασμό του κωδικού κίνησης στην οργάνωση λειτουργίας της εφαρμογής (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Κινήσεων – Κινήσεων υπηρεσιών – Παράμετροι) έχει οριστεί ποια τιμή θα χρησιμοποιείται (π.χ. χονδρική, λιανική κτλ.) τα πεδία συμπληρώνονται αυτόματα.
 Τιμή (EUR): Το πρώτο πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την καθαρή αξία της υπηρεσίας στο κύριο νόμισμα. Το δεύτερο πεδίο, το οποίο συμπληρώνεται και αυτό αυτόματα αφορά την ανηγμένη τιμή (η καθαρή αξία της υπηρεσίας μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή επιβάρυνση) στο κύριο νόμισμα.
 Έκπτωση: Συμπληρώστε το ποσοστό της αρχικής έκπτωσης της υπηρεσίας.
 Έκπτωση 2: Συμπληρώστε το ποσοστό της δεύτερης έκπτωσης της υπηρεσίας.
 Αξία έκπτωσης: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την συνολική αξιακή έκπτωση της υπηρεσίας.
 Αξία έκπτωσης (EUR): Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την συνολκή αξιακή έκπτωση της υπηρεσίας στο κύριο νόμισμα.
 Αξία κίνησης: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την συνολική αξία της κίνησης.
 Αξία κίνησης (EUR): Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με την συνολική αξία κίνησης στο κύριο νόμισμα.
 Αιτιολογία, Αιτιολογία 2 : Συμπληρώστε τα πεδία επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, όπως αυτές έχουν οριστεί στην εργασία (Πίνακες – Υπηρεσίες – Αιτιολογίες υπηρεσιών).
 Πελάτης: Συμπληρώστε τον κωδικό του πελάτη αν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας.
 Υποκατάστημα: Συμπληρώστε, αν υπάρχει, το υποκατάστημα του πελάτη που αφορά η κίνηση.
 Επωνυμία: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό του πελάτη μπορείτε να εισάγετε την επωνυμία του.

.

Σελίδα «2»

 Προμηθευτής: Εισάγετε τον κωδικό του προμηθευτή.
 Υποκατάστημα: Εισάγετε το υποκατάστημα του προμηθευτή που αφορά η κίνηση. Επωνυμία: Εναλλακτικά αντί για τον κωδικό του προμηθευτή μπορείτε να εισάγετε την επωνυμία του.

Τα πεδία στα «Στοιχεία προγραμματισμού» ενημερώνονται από τις κινήσεις προγραμματισμού.

 Αρχική ποσότητα: Αναφέρεται στην ποσότητα του προγραμματισμού παροχής ή λήψης της υπηρεσίας.
 Ακυρωμένη ποσότητα: Σε περίπτωση που υπήρξε μείωση στην αρχική προγραμματισμένη ποσότητα της υπηρεσίας, το πεδίο ενημερώνεται με την ακυρωμένη ποσότητα.
 Προγραμματισμός: Τα πεδία αναφέρονται στην ημερομηνία και ώρα του προγραμματισμού παροχής ή λήψης της υπηρεσίας.
 Εκτελεσμένη: Η τιμή του πεδίου γίνεται «ΝΑΙ» όταν η «Αρχική ποσότητα» προγραμματισμού μηδενιστεί.

.

Τα πεδία στα «Στοιχεία δελτίου υπηρεσίας» αναφέρονται στην τιμολογημένη ποσότητα της υπηρεσίας και ενημερώνονται από αντίστοιχες κινήσεις.

 Τιμολογημένη ποσότητα: Το πεδίο ενημερώνεται όταν τιμολογείται πλήρως ή μερικώς η αρχική ποσότητα του δελτίου υπηρεσίας.
 Τιμολογημένη: Το πεδίο αφορά τις κινήσεις του δελτίου υπηρεσίας όταν αυτό τιμολογείται σταδιακά. Η τιμή του πεδίου θα γίνει «ΝΑΙ» όταν θα έχει τιμολογηθεί η συνολική ποσότητα του δελτίου υπηρεσίας.
 Εκτυπωμένη: Η τιμή του πεδίου γίνεται «ΝΑΙ» όταν η κίνηση/παραστατικό έχει εκτυπωθεί.
 Ακυρωμένη: Η τιμή του πεδίου γίνεται «ΝΑΙ» όταν η κίνηση/παραστατικό έχει ακυρωθεί.
 Ενημέρωση λογ/κής: Η τιμή το πεδίου γένεται «ΝΑΙ» όταν η κίνηση/παραστατικό έχει δημιουργήσει άρθρα στην λογιστική.

.

Σελίδα «Σχόλια»

Προσθέσετε οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία/σχόλιο αφορά την υπηρεσία.

.

Σελίδα «Έγγραφα»

Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να ανεβάσετε τα έγγραφα που συνδέονται με την υπηρεσία. Σας παρέχετε η δυνατότητα: να δημιουργήσετε φακέλους, να ανεβάσετε αρχεία, να επεξεργαστείτε το όνομα των φακέλων που δημιουργήσατε, να διαγράψετε κάποιον από τους φακέλους ή τα αρχεία που προσθέσατε, να επιλέξτε τον τρόπο προβολής των φακέλων και των αρχείων και τέλος να μεταβείτε στον υπολογιστή σας. Για κάθε ενέργεια υπάρχει το αντίστοιχο εικονίδιο που θα σας καθοδηγεί.

.

Σελίδα «Πεδία Χρήστη»

Δίνονται πεδία ελεύθερου κειμένου, αριθμητικά, καταχώρησης ημερομηνίας και πινάκων που αφορούν πρόσθετα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήση. Η δημιουργία πινάκων γίνεται από την επιλογή (Πίνακες – Υπηρεσίες – Πίνακες χρήστη).

.

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι παρακάτω έμμεσες, βοηθητικές εργασίες.

 Έμμεσα στοιχεία υπηρεσίας [F2]
 Έμμεσα στοιχεία πελάτη [F4]
 Έμμεσα στοιχεία προμηθευτή [F5]
 Έμμεσα στοιχεία σχετικής εγγραφής [F7].
 Στοιχεία άρθρων λογιστικής [F8].

.