Μη κινηθέντες λογαριασμοί

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των μη κινηθέντων λογαριασμών των Εσόδων – Εξόδων για την χρονική περίοδο που θα καθορίσετε. Για κάθε λογαριασμό προβάλλονται: ο κωδικός, η περιγραφή, ο τύπος και η ημερομηνία της τελευταίας κίνησης.

.

.