Αιτιολογίες εξοπλισμών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να ορίσετε τις συνήθεις αιτιολογίες που συνδέονται με τις κινήσεις του εξοπλισμού. Τα δεδομένα του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση των πεδίων «Παρατήρηση» και «Παρατήρηση 2» στην εργασία «Κινήσεις εξοπλισμού».

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Για την δημιουργία αιτιολογίας εισάγετε κωδικό και περιγραφή.

.