Κατά χαρακτηριστικό 1

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να προβάλλετε και να εκτυπώσετε το πλήθος των ενεργειών C.R.M. με βάση το χαρακτηριστικό 1. Από προεπιλογή εμφανίζονται, ο κωδικός και η περιγραφή του χαρακτηριστικού καθώς και το σύνολο των ενεργειών που ανήκουν σ’ αυτό.