Δαπάνες εξοπλισμού

Η εργασία αφορά την εκτέλεση δύο «κύβων» με τους εξοπλισμούς και τα παραστατικά δαπανών ανά περίοδο και ανά δαπάνη. Στα παραστατικά αγορών/δαπανών στην δεύτερη σελίδα υπάρχει το σχετικό πεδίο «Εξοπλισμός» βάσει του οποίου συνδέεται η δαπάνη με τον εξοπλισμό.

.

Στην «Κατά περίοδο» απεικόνιση των δαπανών προβάλλονται οι εξοπλισμοί και η συνολική αξία των δαπανών για καθένα από αυτούς ανά μήνα. Μέσω της ιδιότητας «Ανάπτυξη ενός»

δίνεται η δυνατότητα προβολής των παραστατικών που διαμορφώνουν το μηνιαίο σύνολο των δαπανών.

.

.

Στην «Κατά δαπάνη» απεικόνιση των δαπανών προβάλλονται οι δαπάνες και η συνολική αξία αυτών κατά εξοπλισμό.

.

Graphical user interface, application

Description automatically generated

.

Ετικέτα «Εκτέλεση»: Η επιλογή ανανεώνει τα στοιχεία των «κύβων».

Ετικέτα «Εκτυπωτής»: Ορίζετε το κανάλι εκτύπωσης των στοιχείων που προβάλλονται στην οθόνη.

Ετικέτα «Σε αρχείο»: Επιλέγετε σε ποια μορφή αρχείου θα γίνει εξαγωγή των δεδομένων.

Ετικέτα «Καθαρή αξία»: Επιλέγετε το πεδίο αν επιθυμείτε να προβάλλεται η καθαρή αξία των σχετικών παραστατικών δαπανών.

Ετικέτα «Πληρωτέο»: Επιλέγετε το πεδίο αν επιθυμείτε να προβάλλεται το πληρωτέο ποσό των σχετικών παραστατικών δαπανών.

Οι παρακάτω επιλογές που υπάρχουν κάτω από την ετικέτα «Ιδιότητες» σας επιτρέπουν να ορίσετε τον τρόπο παρουσίασης των δεδομένων.

 Πλαίσιο πεδίων φίλτρων: Κατά την ενεργοποίηση της επιλογής πάνω από τις επικεφαλίδες των στηλών, εμφανίζεται πλαίσιο, στο οποίο «τοποθετείτε» τα φίλτρα βάση των οποίων η εφαρμογή θα εμφανίσει τις σχετικές εγγραφές.
 Πλαίσιο πεδίων στηλών: Κατά την ενεργοποίηση της επιλογής εμφανίζεται το φίλτρο που αφορά τα δεδομένα των στηλών (περίοδος).
 Πλαίσιο πεδίων γραμμών: Κατά την ενεργοποίηση της επιλογής εμφανίζονται τα φίλτρα που αφορά τα δεδομένα των γραμμών (πρόσωπο και παραστατικό).
 Πλαίσιο αριθμητικών πεδίων: Κατά την ενεργοποίηση της επιλογής εμφανίζεται το φίλτρο που αφορά τα αριθμητικά πεδία (καθαρή αξία).
 Φίλτρα πεδίων διαστάσεων: Κατά την ενεργοποίηση της επιλογής εμφανίζεται το εικονίδιο στα πλαισίων των πεδίων στηλών, γραμμών και αριθμητικών που επιτρέπει το φιλτράρισμα των δεδομένων τους.
 Φίλτρα αριθμητικών πεδίων: Κατά την ενεργοποίηση της επιλογής εμφανίζεται το εικονίδιο στο πλαίσιο του αριθμητικού πεδίου που επιτρέπει το φιλτράρισμα των δεδομένων του.
 Ανάπτυξη ενός: Αν η ομαδοποίηση των στοιχείων γίνει σε πάνω από ένα επίπεδο, η ενεργοποίηση της επιλογής παρουσιάζει τα στοιχεία στο ανώτερο επίπεδο ομαδοποίησης.
 Ανάπτυξη όλων: Αν η ομαδοποίηση των στοιχείων γίνει σε πάνω από ένα επίπεδο, η ενεργοποίηση της επιλογής παρουσιάζει τα στοιχεία στο κατώτερο επίπεδο ομαδοποίησης.
 Συρρίκνωση ενός: Η ενεργοποίηση της επιλογής συρρικνώνει τις πληροφορίες των ομαδοποιημένων στοιχείων στο κατώτερο επίπεδο ομαδοποίησης.
 Συρρίκνωση όλων: Η ενεργοποίηση της επιλογής συρρικνώνει τις πληροφορίες των ομαδοποιημένων στοιχείων στο ανώτερο επίπεδο ομαδοποίησης.
 Αυτόματο μήκος στηλών: Κατά την ενεργοποίηση της επιλογής το μήκος των στηλών αλλάζει και προσαρμόζεται στο μέγεθος του περιεχομένου κάθε στήλης.

Το εικονίδιο επιτρέπει την απόκρυψη της γραμμής εργαλείων.

.