Κατάσταση απογραφής

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της απογραφής των λογαριασμών. Για κάθε λογαριασμό προβάλλονται:

ο κωδικός

η περιγραφή

η λογιστική κατηγορία

το είδος του λογαριασμού

η κατηγορία του ελέγχου κινήσεων και

το ποσό απογραφής (χρέωση ή πίστωση).

.